Nok.-sentrenes finanseringsordning

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep finansieres gjennom en samlet innsats fra kommune, fylkeskommune, helseregionene og stat. En krone fra kommunene gir opp til fire kroner fra staten. 

Staten står på denne måten for inntil 80 % av sentrenes budsjett, gitt at kommune, fylkeskommune og heleseregion bidrar med 20 % av budsjettet. Det statlige tilskuddet gis over statsbudsjett. Sentrene søker årlig om tilskudd fra denne posten hos Bufdir, som også regulerer driften gjennom et rundskriv. Se Bufdirs rundskriv her. 

Målet med ordningen

Målet med tilskuddordningen fra statens side er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Kommunenes tilskudd skal sikre lokal forankring, påvirkning og eierskap til tilbudet til utsatte.

Statbudsjett 2024

I utkast til statsbudsjett 2024 økte rammen staten kunne gi etter søknad med 4,17 % fra revidert statsbudsjett og 6,6 % fra fjorårets. Dette for å kompensere for pris- og lønnsvekst. For at senteret ikke skal redusere sitt tilbud, krever det at kommunen også øker sitt beløp, slik at senteret har mulighet til å søke økt tilskudd fra staten, og få dekket økte kostnader.

 

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash