Fremmedspraklig

Kultursensitivitet

Kultursensitivitet som metode har mange likhetstrekk med selvhjelpsprinsippet som ligger til grunn for sentrenes arbeid. I hjelp-til-selvhjelp vektlegges brukernes opplevelse av egen situasjon, og hjelperne søker å aktivisere brukernes egne ressurser for mestring1. Denne tilnærmingen gir et godt utgangpunkt for kultursensitiv kommunikasjon. Kultursensitivitet i hjelpearbeid handler kort sagt om å være seg bevisst kulturelle likheter og forskjeller mellom bruker og hjelper, og aktivt jobbe for å forstå egne og andre personers utgangspunkt og livsverden2.

Hva er kultursensitivitet?

Vi er alle bærere av kultur. Kulturene vi bærer med oss påvirker vår virkelighetsforståelse og kommunikasjon, og dermed møtet med andre mennesker. For å bruke kultursensitivitet, trenger vi først en felles forståelse av begrepet kultur. Kultur er ikke absolutt, men noe som stadig er i endring. Vi kan forstå kultur som «de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av samfunn3».

Når vi legger en slik bred forståelse til grunn, handler kultur om sosiale så vel som geografiske eller etniske skillelinjer. Kultursensitivitet er derfor like relevant og viktig i møte med personer med samme etniske bakgrunn som deg selv, som i møte med personer med en annen etnisitet. Kultursensitivitet handler likevel ikke om å skaffe seg detaljert kunnskap om ulike etniske grupper, språk, land eller religioner. Slik kunnskap, ofte kalt kulturkompetanse, kan likevel være nyttig i gitte situasjoner. For eksempel er det en fordel at ansatte som jobber i samiske forvaltningsområder har kunnskap om samisk kultur og historie.

Når vi her snakker om kultursensitivitet, mener vi en åpen og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke menneskers erfaringer og behov. Kultursensitivitet er med andre ord en metode for å avdekke det vi trenger å forstå, om brukeren og deres situasjon, for å yte god hjelp: «Det er først gjennom samtaler og observasjoner av den enkelte pasient at vi kan skaffe oss bilde av hvordan akkurat denne pasienten tolker og lever med sin kultur (…) hva vi trenger å lære om hverandre, og hva vi kan bruke som felles utgangspunkt for samhandling4».

Kultursensitivitet handler også om å vende blikket mot oss selv og egen praksis5. Det er lett at fokuset vårt som hjelpere blir på brukeren og det vi forstår som brukerens utfordringer. Men disse utfordringene kan og bør snus på hodet, og hjelpe oss med å forstå våre egne utfordringer, eller strukturelle problemer. Kanskje er ikke problemet brukerens lave norskkunnskaper, men at senteret mangler klare rutiner for bruk av tolk?

Kultursensitiv kommunikasjon

Særlig tre prinsipper trekkes frem for kultursensitiv kommunikasjon i hjelpearbeid: gjensidig presentasjon, motvirkning av etnosentrisme, og løpende refleksjon rundt egen praksis6.

Tips til hjelpere

Denne listen er ment som en huskeliste til deg som hjelper. En liste det er lurt å gå gjennom med jevne mellomrom for å friske opp og reflektere over egen praksis.

Fotnoter

  1. Selvhjelp Norge 2017
  2. Magelssen 2007
  3. Magelssen 2007
  4. Magelssen 2007
  5. Love m.fl. 2017
  6. Magelssen 2007
  7. Magelssen 2007
  8. Redd Barna 2015