Fremmedspraklig

Risikofaktorer og barrierer for hjelp

Som tidligere nevnt, vil elementene i en overgrepssituasjon som oftest være grunnleggende like, uavhengig av den utsattes bakgrunn eller identitet. Å peke på særtrekk ved overgrepserfaringer og hjelpebehov, basert på menneskers etnisitet, kulturelle bakgrunn eller nasjonalitet, kan være veldig problematisk. Utfordringene vil aldri gjelde alle og kunnskap om slik tematikk kan bli til skylapper som gjør at vi mistolker den enkeltes situasjon og behov.

Forskning og erfaring tilsier likevel at det for noen flerkulturelle brukere vil være særskilte aspekter ved overgrepssituasjonen som vil kreve ekstra bearbeiding eller tilpasset hjelp. Kulturell og etnisk bakgrunn kan påvirke den utsattes bearbeidelse av overgrepet, og hvorvidt og hos hvem man søker hjelp.

For å kunne gi et likeverdig tilbud, trenger du som hjelper å ha noe kunnskap om potensielle forskjeller eller særtrekk i overgrepsutsattes opplevelser, inkludert opplevde hindre for å søke hjelp. Disse barrierene kan være personlige, knyttet til den utsatte og deres gruppetilhørighet eller minoritetsmiljø. De kan også være strukturelle, knyttet til hvordan hjelpetilbudet er organisert og hvilken kompetanse de ansatte har.

Risikofaktorer

Barrierer for å søke hjelp

Personer med flerkulturell bakgrunn bruker generelt helse- og hjelpetilbudene i mindre grad enn majoritetsbefolkningen. Her en noen av bakgrunnene for dette.

Utfordringer i hjelpeapparatet

Til tross for at hjelpeapparatet skal være til for alle møter flerkulturelle personer ofter utfordringer i møte med hjelpere systemet enn majoritetsbefolkningen.