Høring i Familie- og kulturkomiteen

Av Ingvild Hestad Torkelsen Foto: Stortinget.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

18. oktober skal FMSO på høring i Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet for 2019.

I proposisjonen fremgår det at sentrene mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt gir utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende hjelp som de ikke får andre steder (:62) Det fremgår også at det er klar økning i pågangen til sentrene de siste årene (ibid.). Fra 2016 til 2017 var det en 35 prosent økning i antall brukere ved sentrene, og det er all grunn til å anta at pågangen vil fortsette å øke i årene som kommer. Proposisjonen foreslår å øke posten med 2,8 prosent sammenlignet med saldert budsjett 2018. Dette vil kun dekke pris- og lønnsjustering, og svarer ikke til den økende pågangen sentrene opplever. Vi mener posten må økes ytterligere for å kunne ivareta målene med tilskuddsordningen. Videre ber vi om at det legges inn en anbefaling fra komiteen om at økte driftsmidler til FMSO må prioriteres i budsjettet. FMSO sine driftsmidler er ikke nevnt i proposisjonen, og dette skaper usikkerhet knyttet til driftsmidlene.

Her kan du lese hele høringsnotatet.