Faglig plattform 

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet Nok. Norge, sammen med felles etiske retningslinjer.

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning.

Nok.-sentrene jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Delingskultur, kompetanse og kunnskapsbaserte tilbud skal ligge til grunn for virksomheten.

Nok. legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Alle brukere skal møtes med respekt og likeverd. Nok.-sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte

Nok.-sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar. De inngår i faglige samarbeid med barnevern, barnehus og andre relevante hjelpeinstanser.

Den faglige plattformen er vedtatt av styret i Nok. Norge og skal til enhver tid være oppdatert for å imøtekomme de krav som stilles til tilbudet ved sentrene.

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av Nok.-sentrenes virksomhet, og en forutsetning for å fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet.

Nok.-sentrene driver med forebyggende opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, samfunn og media.

Faglig_plattform_med

Faglig plattform 

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet Nok. Norge, sammen med felles etiske retningslinjer.

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning.

Nok.-sentrene jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Delingskultur, kompetanse og kunnskapsbaserte tilbud skal ligge til grunn for virksomheten.

Nok. legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Alle brukere skal møtes med respekt og likeverd. Nok.-sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte

Nok.-sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar. De inngår i faglige samarbeid med barnevern, barnehus og andre relevante hjelpeinstanser.

Den faglige plattformen er vedtatt av styret i Nok. Norge og skal til enhver tid være oppdatert for å imøtekomme de krav som stilles til tilbudet ved sentrene.

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av Nok.-sentrenes virksomhet, og en forutsetning for å fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet.

Nok.-sentrene driver med forebyggende opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, samfunn og media.