FMSO_sentrenes faglige innhold

Sentrenes faglige grunnlag 

Sentrene arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Det bygger på en grunnleggende respekt for at det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Det er en anerkjennelse av at hvert enkelt menneske kjenner seg selv best, er aktiv i sin egen endringsprosess og kan leve tilfredsstillende liv med utgangspunkt i egne forutsetninger.

Hjelp til selvhjelp

Selvhjelp er en måte å håndtere utfordringer i livet på, og handler om den enkeltes egen innsats. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Ved sentrene handler hjelp til selvhjelp om å legge til rette for dette, og å støtte den enkeltes endringsprosess. Tilbudet tar utgangspunkt i personens egen forståelse av sin situasjon, og erkjennelsen av at en trenger hjelp (Fmso 2019).

Sentrene skal:

 • legge til rette for individuell oppfølging, hvor tilbudet skal være del av en endringsprosess for hver enkelt bruker
 • legge til rette for brukermedvirkning, veiledet likemannsarbeid og samtalegrupper basert på likeverd og gjensidig hjelp
 • bidra til å styrke den enkeltes selvomsorg, selvutvikling og selvverd

Kunnskapsbaserte tilbud

Det skal ligge kunnskapsbaserte vurderinger til grunn for alle tilbud ved sentrene.

 • Relevant og anerkjent forskningsbasert kunnskap skal integreres i vurderingen av tilbudene ved sentrene.
 • Ny forskningsbasert kunnskap skal integreres med sentrenes praksis, kompetanse og erfaring og tilpasses brukerens individuelle situasjon.

Delingskultur

Sentrene skal være preget av en delingskultur der vi både oppsøker og deler erfaringer og kunnskap om vårt felt for å sikre god utvikling og faglig kvalitet i tilbudene.

 • Sentrene skal ha en delingskultur som preger samarbeidet sentrene imellom.
 • Sentrene skal ha en delingskultur som preger samarbeidet med andre relevante instanser og organisasjoner.

 

Kompetanse

Sentrene skal vektlegge både formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Sentrene tilbyr tverrfaglig veiledning og gjør faglige vurderinger som krever relevant kompetanse om blant annet:

 • seksuelle overgrep
 • psykisk helse
 • traumer og traumesensitiv omsorg
 • system og hjelpeapparat
 • juridiske forhold tilknyttet seksuelle overgrep

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.