FMSO_sosiale tiltak

Sosiale tilbud

Helsen påvirkes av god samhandling. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får man anledning til å skifte fokus og bruke andre sider av seg selv. Noen ganger kan selve aktiviteten bidra til økt mestring og positive endringsprosesser, andre ganger kan det sosiale fellesskapet som oppstår i aktivitetene bidra til dette.

 

De sosiale tilbudene varierer mellom sentrene, og spenner fra fysisk aktivitet og kreative grupper til sosiale fellesskap (felles lunsj, åpent hus o.l.). Sentrene vurderer til enhver tid om og hvilke sosiale tilbud de skal ha.

De sosiale tilbudene er en arena for å jobbe med hjelp til selvhjelp. Avhengig av innhold, rammer og metode kan brukere jobbe med selvregulering, selvomsorg, selvivaretakelse og å ta gode valg. Tilbudene gir mulighet til å øve på sosiale ferdigheter som å bygge tillit, sette grenser, våge å snakke, protestere og å stille krav. Å delta på sosiale tilbud handler om hverdagslig samhandling med andre, være sammen med personer i samme situasjon, utfolde seg kreativt, gi motivasjon til å etablere et nytt nettverk rundt seg.

Målet med tilbudet

Et sosialt tilbud handler ikke bare om å ha et sosialt sted å være og noe å gjøre. I de sosiale tilbudene kan brukere ha et mål om f.eks. endring i opplevd livskvalitet, en målbar helseeffekt eller et ønske om å mestre en konkret oppgave. Det er også et tilbud som gjør at brukere får flere arenaer hvor de kan oppleve støtte.

Mange utsatte befinner seg i sårbare situasjoner med et lite nettverk rundt seg. Å styrke den opplevde sosiale støtten er helsefremmende og kan bidra til å redusere psykiske og somatiske lidelser. Mange sentre har også som mål at tilbudet skal gjøre brukeren klar for å fortsette aktiviteten i nærmiljøet, og samarbeider med organisasjoner og aktører for å legge til rette for dette.

 

Rutiner for sosiale tilbud

Ved Nok.-sentrene vil det alltid være minst en ansatt til stede i de sosiale tilbudene. Den ansatte sørger for at tilbudet oppleves trygt og inkluderende for alle deltakerne. Denne delen av tilbudet handler først og fremst om å skape gode erfaringer med å være i trygge omgivelser. Å kunne gjøre ting i felleskap og få muligheten til å snakke om andre ting enn erfaringen som utsatt.

Ved opprettelsen av sosiale tilbud er det brukernes beste som er i fokus. Brukermedvirkning og evaluering er viktige verktøy for å sikre dette.

Brukerne vil ha enesamtaler med en faglig veileder før de eventuelt deltar i sosiale tilbud. For å gi best mulig tilbud, vil veilederen gjøre seg kjent med brukerens individuelle  mål og behov, nettverk og sosiale støtte. Her vil det også avklares hva slags hjelp senteret kan gi. Ettersom Nok.-sentrene ikke er behandlingstilbud, kan det noen ganger hende at brukeren trenger annen hjelp i stedet for, eller i tillegg til senteret.

I de sosiale tilbudene vil det være grupperegler som sikrer at tilbudet er trygt og inkluderende for alle. Reglene kan  tilsvare de man har i samtalegruppene, slik som moralsk taushetsplikt mellom brukerne. Gruppa vil også bli enig om ønskede retningslinjer for vennskap på Facebook, om man hilser dersom deltakerne treffes tilfeldig utenfor sentrenes tilbud m.m..

james baldwin2-unsplash