Om Nok.-sentrene

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

På sentrene for seksuelle overgrep kan utsatte og pårørende komme og få hjelp uten henvisning. Sentrene arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.  De ansatte på sentrene har helse- og sosialfaglig bakgrunn, og mye kunnskap om ettervirkningene av seksuelle overgrep. Tilbudene på sentrene er en-til-en-samtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud. De utsatte kan også få juridisk veiledning, følge til advokat, fastlege og rettsak ved behov.

 

Nok. Norge

Nok. Norge er en medlemsorganisasjon for 15 av i alt 22 ressurssentrene for seksuelle overgrep. Vi jobber for gode hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep, og for å styrke samfunnets innsats mot overgrep.

Nok. Norge samler medlemssentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet man bor. Nok. Norge representerer alle Nok.-sentrene i media og i politiske høringer.

 

Faglig plattform og utvikling

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med andre sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

Den faglige plattformen beskriver metoden  Sentrene i paraplyen plikter seg til å drive og utvikle tilbudet sitt med utgangspunkt i denne.

RVTS har i sitt oppdrag å bistå de ansatte på sentrene i sine regioner med faglig veiledning og oppdatering.

 

Organisering

Sentrene er organisert som selvstendige organisasjoner. Tilskuddet fra Bufdir følger med en rekke føringer som regulerer tilbudet. Hvert senter har en vertskommune, og i tillegg avtaler med andre kommuner i regionen.
I 2023 har Nok.-sentrene avtaler med rundt 200 kommuner, og ønsker seg flere.

Det varierer hvor mange kommuner hvert senter har avtaler med, men sentrene avviser ikke brukere fra kommuner uten avtale.


Statistikk over bruk

Bufdir samler inn og publiserer årlig statistikk for bruk av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Statistikken viser at det årlig er i underkant av 3000 brukere, utsatte og pårørende, på sentrene.
Sentrene mottok 33 4000 henvendelser i 2022.

 

Økonomi

Nok.-sentrenes finanseringsordning baserer seg på et samarbeid mellom kommune og stat. Tilskudd fra kommunene sentrene gjør driftsavtaler med, utløser tilskudd fra Bufdir.

 

Forebyggende arbeid

Mange av Nok.-sentrene tilbyr foredrag og undervisning som en del av sitt forebyggende arbeid. Dette kan handle om seksualitet, grensesetting og overgrep, og være for lærere, helsepersonell og barn og unge.

I tillegg er sentrene ressurssentrene for annet helsepersonell, skoler og lærere, og veileder i spørsmål og saker som har med seksuelle overgrep å gjøre.

 

Skriv til oss her