Hva er et Nok.-senter?

Nok.-sentrene er et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Det er gratis og uten krav om henvisning. Sentrene tilbyr også veiledning og undervisning til skoler, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål om seksuelle overgrep og seksualitet.

Tilbud til utsatte og pårørende

Tilbudet til utsatte er enesamtaler, gruppesamtaler og planlagte sosiale aktiviteter. Hos oss kan man få hjelp til å oppsøke juridisk veiledning, følge til advokat, fastlege og rettsak ved behov.

På sentrene møter man faglige veiledere med lang erfaring. Vi arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp og driver ikke med behandling. Vi er et supplement til annet hjelpeapparat for de utsatte.

De ansatte på sentrene har helse- og sosialfaglig bakgrunn og bred kunnskap om ettervirkningene av seksuelle overgrep.

Finn ditt nærmeste senter noksentrene.no

Slik møter vi brukerne

Alle brukere skal møtes med respekt og likeverd. Nok.-sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte.

Vi har veiledere for hvordan vi skal ta i mot brukerne og rammer for tilbudet vårt.

Se veilederne våre her

Faglig fellesskap

Nok.-sentrene over hele landet jobber med seksuelle overgrep med et traumebevisst perspektiv. Sentrene inngår i et faglig fellesskap, med erfaringsutveksling og felles utviklingsprosjekter. Dette er for å sikre kvalitet på tilbudet vi gir på sentrene og et likeverdig tilbud til utsatte over hele landet.

RVTS har i sitt oppdrag å bistå de ansatte på sentrene i sine regioner med faglig veiledning og oppdatering.
Bufdir har retningslinjer for drift og tilbud på sentrene knyttet til tilskuddet.

Se hele vårt faglige grunnlag her

Organisering og finansiering av sentrene

Nok.-sentrene er ideelle stiftelser og foreninger, samlet under en felles paraplyorganisasjon, Nok. Norge. Sentrene finansieres gjennom en samlet innsats fra kommune, fylkeskommune, helseregionene og stat.
Tilskuddet fra kommuner utløser støtte til sentrene over statsbudsjett.

Kommunenes tilskudd skal sikre lokal forankring, påvirkning og eierskap til tilbudet til utsatte.

I 2023 har Nok.-sentrene avtaler med rundt 200 kommuner.

Forebyggende arbeid

Nok.-sentrene driver med forebyggende opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, samfunn og media.

Samarbeid

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av Nok.-sentrenes virksomhet og er en forutsetning for å fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet.

Barn under 18 år

Nok.-sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar. De inngår i faglige samarbeid med barnevern, barnehus og andre relevante hjelpeinstanser. Bufdir har laget egne retningslinjer for hvordan vi tar i mot barn.

Les de barnefaglige retningslinjene våre her.

Statistikk over bruk av sentrene

Bufdir samler inn og publiserer årlig statistikk for bruk av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Statistikken viser at det årlig er i underkant av 3000 brukere, utsatte og pårørende, på sentrene samlet sett.
Sentrene mottok 33 4000 henvendelser i 2022.

Les de barnefaglige retningslinjene våre her.

Nok. Norge

Nok. Norge er en medlemsorganisasjon for 15 av i alt 22 sentre for seksuelle overgrep. Nok. Norge jobber for gode hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep, og for å styrke samfunnets innsats mot overgrep.

Les de barnefaglige retningslinjene våre her.