Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem

Norske undersøkelser om vold og voldtekt viser noe ulike, men sammensvarende tall. At det rapporteres ulike tall henger blant annet sammen med hvordan undersøkelsen uføres og hvordan man definerer vold.

Omfang av seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for de som er utsatt. 33,6 % av kvinner, og 11,3 % av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt i barne – eller ungdomstiden (Thoresen og Hjemdal 2014).

Det er ca. 1 av 10 kvinner og 1 av 100 menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep definert som voldtekt. Blant kvinnene som hadde vært utsatt for voldtekt var det 1 av 3 som aldri hadde fortalt noen om voldtekten (Thoresen og Hjemdal 2014).

Ifølge en studie om voldserfaringer blant ungdom fra 12-16 år, har 6 % vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne minst en gang, mens 4 % har opplevd det gjentatte ganger. I tillegg har 22 % av ungdommene opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende (Hafstad og Augusti 2019). Det er også en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie viser at de i snitt bruker 17,2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette har blant annet sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl 2017). Dette underbygges også av NKVTS omfangsundesøkelse. Blant de som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, hadde 1 av 4 aldri fortalt det til noen. (Thoresen og Hjemdal 2014)

Seksuelle overgrep i straffeloven

I straffeloven skilles ulike seksuallovbrudd etter begrepene seksuell omgang, seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. Seksuelle overgrep er straffbart enten det er begått med trusler eller vold, eller det er begått mot en person som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. For eksempel kan dette være hvis personen er bevisstløs eller sover, eller av andre grunner ikke er i stand til å samtykke.

Voldtekt defineres som seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler, eller mot noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er også voldtekt dersom man «(…) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv» (Straffeloven §291).

Seksuell omgang omfatter, men er ikke begrenset til, innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede – eller endetarmsåpning (Straffeloven §292). Seksuell omgang kan også innebære masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i skjede – eller endetarmsåpning, eller slikking av kjønnsorganer (dinutvei.no).

Seksuell handling kan innebære beføling av en annen persons bryster eller kjønnsorganer (dinutvei.no). Seksuelle handlinger uten samtykke er straffbart og omtales i straffeloven § 297.

Seksuelt krenkende adferd innebærer «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen om ikke har samtykket til det (Straffeloven §298)”. Eksempler på dette kan være blotting, uanstendige bevegelser eller ordbruk. Det innebærer også adferd over internett, som publisering av fotografier eller levende bilder når ikke mottakeren har samtykket i å motta bildene (dinutvei.no).

 

Det gjelder egne straffebestemmelser for barn under 14 år, og barn under 16 år

Det fremgår av bestemmelsene at all seksuell omgang og seksuelle handlinger med barn under 16 år er straffbart. Fordi barn under 16 år ikke regnes som samtykkekompetente i Norge, stilles det ikke de samme krav til tvang eller bevisstløshet for at man skal betegne en seksuell handling mot en person under 16 år som et overgrep ifølge straffeloven. I tillegg er det straffbart å ha avtalt møte med barn under 16 år med forsett om å ha seksuell omgang, begå seksuelle handlinger eller seksuelt krenkende adferd. Dette er straffbart selv om overgrepet enda ikke har skjedd (Straffeloven §299 – 308). Det er også ulovlig å lage, eie eller oppbevare fremstillinger av overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn under 18 år. Dette kan for eksempel være bilder eller film. (Straffeloven §311).

 

Incest og seksuell omgang med andre nærstående

Straffeloven omtaler også overgriperens relasjon til offeret under bestemmelsene om henholdsvis incest, søskenincest og seksuell omgang med andre nærstående, og viser til strafferammene på seksuelle overgrep begått innenfor slike relasjoner. Incest omtales i straffeloven som seksuell omgang med slektninger i nedstigende linje. Søskenincest innebærer seksuell omgang med bror eller søster. Seksuell omgang med andre nærstående omhandler overgripers relasjon til offeret og omfatter «(…) seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt (…)» (Straffeloven §314).

 

Les mer om dette i Straffeloven og dinutvei.no

Kilder: 
Holt T., Hjemdal O.K., Kruse A.E., Nilsen L.G., Askeland I.R. (2016) Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 10/2016, NKVTS, 
dinutvei.no, 
Straffeloven, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet