Omfang og lovverk

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for den som er utsatt. Her er aktuelle omfangstall og lovverket som gjelder for seksuelle overgrep.

Norske undersøkelser av seksuelle overgrep og voldtekt rapporterer noe ulike tall, men gir til sammen et bilde om omfanget av seksuelle overgrep. At tallene varierer, henger blant annet sammen med hvordan man definerer overgrep i undersøkelsene.

Omfang generelt

En omfangsundersøkelse fra 2014 viste at 33,6 % av kvinner og 11,3 % av menn i Norge hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt i barne- eller ungdomstiden. Seksuelle overgrep er her definert som både voldtekt, overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. (Thoresen og Hjemdal, 2014)

NKVTS sin omfangsundersøkelse fra 2023 viser at 1 av 5 kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep definert som voldtekt, sovevoldtekt eller begge. Menn med samme erfaring utgjør 3 % av befolkningen. I denne undersøkelsen så man ikke på seksuelle overgrep generelt. (Dale, Aakvaag og Strøm, 2023)

Ungdom

1 av 20 oppgir å ha opplevd digitale seksuelle krenkelser. De fleste opplevde dette før fylte 18 år. Flest kvinner oppga å bli utsatt for filming, å bli tatt bilde av, eller fått bilder eller filmer av seg selv delt mot sin vilje etter seksuelle hendelser. Like mange menn og kvinner oppga å ha opplevd trusler om deling av seksualiserte bilder eller videoer på nett. (Dale, Aakvaag og Strøm, 2023)

Ifølge en studie om voldserfaringer blant ungdom fra 12 -16 år, har 6 % vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne minst en gang, mens 4 % har opplevd det gjentatte ganger. I tillegg har 22 % av ungdommene opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende (Hafstad og Augusti, 2019).

Utsatt som barn

Det er også en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie viser at de i snitt bruker 17,2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette har blant annet sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl, 2017).

Dette underbygges også av NKVTS omfangsundesøkelse fra 2014. Her fant de at av dem som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, hadde 1 av 4 aldri fortalt det til noen. (Thoresen og Hjemdal, 2014)

Seksuelle overgrep i lovverket

Seksuelle overgrep er straffbart enten det er begått med trusler eller vold, eller det er begått mot en person som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. For eksempel kan dette være hvis personen er bevisstløs eller sover, eller av andre grunner ikke er i stand til å samtykke.

I straffeloven skilles ulike seksuallovbrudd gjennom begrepene seksuelt krenkende adferd, seksuell handling og seksuell omgang og voldtekt.

Seksuelt krenkende adferd

Seksuelt krenkende adferd innebærer «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det (Straffeloven §298)”. Eksempler på dette kan være blotting, uanstendige bevegelser eller ordbruk. Det innebærer også adferd over internett, som publisering av fotografier eller levende bilder når ikke mottakeren har samtykket i å motta bildene (dinutvei.no).

Seksuell omgang

Seksuell omgang omfatter, men er ikke begrenset til, innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede – eller endetarmsåpning (Straffeloven §292). Seksuell omgang kan også innebære masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i skjede – eller endetarmsåpning, eller slikking av kjønnsorganer (dinutvei.no).

Voldtekt

Voldtekt defineres som seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler, eller mot noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er også voldtekt dersom man «(…) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv» (Straffeloven §291).

Omgang med barn

Det fremgår av bestemmelsene at all seksuell omgang og seksuelle handlinger med barn under 16 år er straffbart. Barn under 16 år regnes ikke som samtykkekompetente i Norge. Derfor stilles det ikke samme krav til tvang eller bevisstløshet for at man skal betegne en seksuell handling mot en person under 16 år som et overgrep i straffeloven. Det er også straffbart å ha avtalt møte med barn under 16 år med forsett om å ha seksuell omgang, begå seksuelle handlinger eller seksuelt krenkende adferd. Dette er straffbart selv om overgrepet enda ikke har skjedd (Straffeloven §299 – 308).

Det er ulovlig å lage, eie eller oppbevare fremstillinger av overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn under 18 år. Dette kan for eksempel være bilder eller film (Straffeloven §311).

Incest og søskenincest

Straffeloven omtaler overgriperens relasjon til offeret under bestemmelsene om incest, søskenincest og seksuell omgang med andre nærstående, og viser til strafferammene på seksuelle overgrep begått innenfor slike relasjoner. Incest omtales i straffeloven som seksuell omgang med slektninger i nedstigende linje. Søskenincest innebærer seksuell omgang med bror eller søster. Seksuell omgang med andre nærstående omhandler overgripers relasjon til offeret og omfatter «(…) seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt (…)» (Straffeloven §314).