FMSO_forebyggende i skolen

Etterarbeid

Når sentrene forlater klasserommet begynner den siste fasen i undervisningsarbeidet. Etterarbeidet er en viktig del av undervisningsopplegget.

Individuelle samtaler

Ikke alle barn og unge ønsker å dele sine følelser og opplevelser når de andre elevene er tilstede. Derfor er senteransatte tilstede på skolen litt i etterkant av undervisningen.

Hvis et barn kommer og forteller om vold eller overgrep bør disse samtalene være så åpne som mulig. Har man en vond hemmelighet eller spørsmål kan man snakke med underviserne og helsesykepleier om dette. På den måten senker man terskelen for barna til å ta kontakt.

Samtalene er en fin måte å få informasjon om elever som ikke har snakket så mye i undervisningen eller få ytterligere informasjon om elever som har sagt ting som kan peke i retning av vold eller overgrep. Barn som har uttalt noe, eller som man mistenker har blitt utsatt for vold eller overgrep, bør oppfordres til å ha en individuell samtale etterpå.

Helsesykepleier vil være til stede under samtalene, og har ansvaret for eventuell journalføring i henhold til Helsepersonelloven. Sentrene vil vanligvis skrive anonymiserte refleksjonsnotater til intern bruk fra hver skole, slik at de har mulighet til å hente frem saken i etterkant ved avdekking og i en eventuell rettssak.

Lær mer om samtaler med barn på RVTS sin portal snakkemedbarn.

Oppfølging

Sentrene vil være til stede på skolen i noen timer etter undervisningen. Denne tiden brukes til samtale med elever som ønsker det, og til debrief med lærere.

Når man har samtaler med et barn i etterkant av undervisningen og overgrep eller annen vold avdekkes, skal den videre saksgangen diskuteres med barnet. Selv om de ansatte på dette tidspunktet mest sannsynlig vil ha lite informasjon eller oversikt, bør det forsøkes å gi barnet noen rammer og tidslinjer for hva som vil skje videre.

 

  • Lærere bør forberedes på at det kan ta lang tid etter undervisningen før elever begynner å fortelle.

 

  • Om overgrep ble avdekket under undervisningen, vil senteret ta et møte med involverte ansatte ved skolen i etterkant.

 

  • Pårørende bør få informasjon om sentrets tilbud og at de kan få videre oppfølging på senteret dersom de har behov for det etter avdekking.

 

  • Når undervisningen gjennomføres for grupper av særlig sårbar ungdom, som ungdom på mottak, bør det legges en plan for ekstra oppfølgning av gruppen i etterkant.

 

  • Det er viktig å være forberedt på at lærere og foreldre kan bli trigget på grunn av egne erfaringer. Det opplyses derfor om at de (voksne) som har behov for det kan komme på senteret og få videre oppfølging der.

 

Evaluering

Tilbakemeldinger på undervisningen gjør at sentrene kan kvalitetssikre undervisningen ved at resultatene blir dokumentert på en hensiktsmessig måte og bidrar til kontinuerlig forbedring i arbeidet som utføres.

 

Undervisningen kan evalueres underveis og i etterkant, og på ulike måter:

  • Tilbakemelding fra elevene om hvordan de opplevde undervisningen

 

  • Evalueringsskjema blant lærere: Papir eller digitalt

 

  • Kvalitetsvurdering: Muntlige tilbakemeldinger fra lærere

 

  • Refleksjonsnotat: Ansatte på senterets egne refleksjoner

 

  • Hendelsesforløp: Evaluere hvordan beredskapsplan og prosessen rundt avdekking ble fulgt

 

  • Intern evaluering på senteret.