FMSO_veil alle kjønn

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

For å nå målet om et likeverdig tilbud til brukere av alle kjønn, kreves det at man har et tilpasset tilbud som inkluderer alle uansett kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Det innebærer blant annet at ansatte må være bevisst egne forventninger og atferd knyttet til kjønn og seksuell orientering hos brukerne, og hvordan forståelser av kjønn og seksualitet henger sammen.

Sosiale og kulturelle forventninger til kjønn leder imidlertid ofte til antakelser om seksuell orientering. For eksempel tar mange det for gitt at menneskene de møter, er heterofile, fram til annen informasjon framkommer. Slike antakelser kan ha konsekvenser for utsattes møte med hjelpeapparatet og kvaliteten på hjelpen de får.

Et tilpasset tilbud som inkluderer alle kjønn innebærer blant annet:

Inkluderende språk

Vi har laget en liste med tips til inkluderende språk, basert på innspill fra referansegruppa for veilederen og ressurser utviklet av Bufdir og FRI Oslo og Akershus1.

Forebygge diskriminering

Sentre som har sosiale tilbud, innomstikk og/eller gruppetilbud bør tenke gjennom hvordan de best kan skape trygge og inkluderende rom. Frykt for diskriminering kan hindre utsatte fra å oppsøke hjelp og bruke sentertilbudet.

Utadrettet virksomhet

I retningslinjene fra Bufdir fremgår det at et tilpasset tilbud blant annet innebærer å synliggjøre tilbudet gjennom egnet informasjonsmateriell rettet mot brukergruppen og gjennom samarbeid med relevante organisasjoner og miljøer2. Det framgår også av senternes felles faglige plattform at tilbudet skal tilpasses alle kjønn.

Utadrettet arbeid innebærer:

Fotnoter

  1. FRI Oslo og Akershus 2018, Bufdir 2019
  2. Bufdir 2018c