Politiske innspill

August 2023: Innspill til Voldtektsutvalget

Nok. Norge leverte et skriftlig innspill basert på muntlig innspill i referansegruppa til Voldtektsutvalget. 

Her vektla vi viktigheten av å inkludere lavterskeltilbudene i NOUens kunnskapsgrunnlag, og foreslo å utvide Nok.-sentrenes mandat som ressurssentere og for forebygging. 

Les innspillet fra Nok. Norge her

Juni 2023: Innspill til Voldtektsutvalget

Regjeringen satte i februar 2023 ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak.

Nok. Norge sitter i referansegruppa til utvalget, og leverer også et skriftlig innspill. I innspillet legger vi vekt på funnene i NOVAs rapport om hjelpesøking blant innvandrerbefolkningen, Nok.-sentrenes rolle i hjelpetilbudet og behovet for forebygging gjennom hele livsløpet. 

Les høringsinnspillet fra Nok. Norge

 

 

April 2023: Innspill til regjeringens arbeid med melding til Stortinget om seksuell trakassering

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om seksuell trakassering. Meldingen skal peke ut retningen for det framtidige arbeidet mot seksuell trakassering. Den skal omfatte seksuell trakassering i ulike bransjer i arbeidslivet, skole og utdanning og på barn og voksnes fritidsarenaer, samt omhandle seksuell trakassering på nett. Vi ser frem til å lese andre høringsinnspill som sendes inn, og til selve meldingen kommer i løpet av 2024.

Les høringsinnspillet fra Nok. Norge

 

 

April 2023: NOU 22: 21. Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten — Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

19. desember 2022 avga Straffelovrådet sin utredning om straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder bestemmelsen om voldtekt. NOUen kan leses her.

Rådet har foreslått flere endringer i straffeloven kapittel 26 om seksuallovbrudd.  Dette omfatter blant annet en ny bestemmelse om seksuell omgang uten samtykke som rammer flere tilfeller av ufrivillig seksuell omgang enn dagens bestemmelse om voldtekt, en ny bestemmelse om seksuell utnyttelse av personer som er ruspåvirket, et styrket vern mot seksuell utnyttelse av personer under 18 år i en særlig sårbar situasjon, at den seksuelle lavalderen senkes til 15 år, og avkriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester fra voksne.

13. april 2023 var det frist for å komme med høringssvar. Alle høringssvarene ligger ute på regjeringen.no

Les høringsinnspillet fra Nok. Norge.

 

Mars/april 2023: Opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og unge og vold i nære relasjoner

28. mars 2023 deltok Nok. Norge på Justis- og beredskapsdepartementet sitt innspillsmøte til opptrappingsplanen om vold mot barn og unge og vold i nære relasjoner. I tillegg leverte Nok. Norge et skriftlig innspill til opptrappingsplanen. 

Les innspillet fra Nok. Norge

27. april 2023 hadde Nok. Norge møte med statssekretær Fagervik. Møtet ble fulgt opp med et nytt skriftlig innspill til opptrappingsplanen. 

 

Høringsinnspill, Mannsutvalget

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.

Nok. deltok på innspillsmøtet 31. mai med en oppfordring til Mannsutvalget om å se på hvordan vi kommer til null overgrep:

  • Hvordan påvirker vold og seksuelle overgrep gutter og menn: generelt i samfunnet, som mannlig voldsutsatt eller som mannlig voldsutøver?
  • Hvordan kan vi bedre forebygge at menn blir utsatt for seksuelle overgrep eller begår overgrep mot andre?
  • Hvordan kan vi gi menn god hjelp i tide?

Les hele innspillet her.

Statsbudsjettet 2022

04. november deltok Nok. deltok høring i Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet for 2022.

 

Ny lov om voldsoffererstatning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Les vårt høringssvar: Høringssvar Nok. 201204.

Alle høringssvarene ligger samlet her

 

Statsbudsjettet 2021

20. oktober var Nok. (den gang Fmso) på høring om statsbudsjettet for 2021. Les hele høringsinnspillet her.

 

andrew-kambel-271443-unsplash_lav

Skriv til oss her