FMSO_veil barn

Barn

 

Sentrene er primært et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende. Sentrene kan også ha et tilbud til utsatte under 18 år, dersom ressurser og faglige hensyn tillater det.

Sentre kan gi et samtale- og gruppetilbud til barn under 16 år, men har da et særlig barnefaglig ansvar og må ha retningslinjer for kontakt med og ivaretakelse av barn.

Sentrenes tilbud til barn er et supplement til andre hjelpetilbud. Det skal ikke erstatte andre hjelpetilbud, men kan være en del av barnets totale støtte i etterkant av seksuelle overgrep.

I mai 2023 kom Bufdir med faglige retningslinjer for tilbudet til barn ved sentrene. Disse er utarbeidet sammen med Nok. Norge og Nok. Bergen, og kan leses her.