FMSO_veil barn

Når barn tar kontakt

Når sentre blir kontaktet av barn og unge, sørger senteret for at barnet får nødvendig oppfølging gjennom foreldrekontakt, barnevernet eller andre relevante hjelpeinstanser.

Når barn er under 16 år, vil sentre som hovedregel informere omsorgsgiver. Barnet vil bli opplyst om det juridiske rundt foresattes rett på informasjon, og informert om medbestemmelse og samtykke.

Sentre som har tilbud til barn under 16 år har skriftlige rutiner som ivaretar barn i henhold til gjeldende lover. De vil også ha ansatte med barnefaglig kompetanse, som vil si kunnskap om hvordan man snakker med barn, kunnskap om barns utviklingsnivå og kunnskap om hva vold og overgrep kan gjøre med barn.

Er brukeren er under 18 år, vil den ansatte kartlegge nettverk og kartlegge nettverk og hvilke andre hjelpeinstanser som eventuelt er involvert. Senteret vil også informere om andre hjelpetilbud.

I tilfeller hvor det er snakk om pågående overgrep, med akutt fare for gjentakelse, vil den ansatte kontakte politi og barnevern. Barnevernet vil også kontaktes hvis det er andre forhold som faller inn under opplysningsplikten.

 

Opplysningsplikten

Sentrene omfattes av opplysningsplikten beskrevet i barnevernlovens § 6-485, og skal på eget initiativ gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når:

  • det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller
  • det er grunn til å tro at et barn blir, eller vil bli, utnyttet til menneskehandel

Opplysningsplikten gjelder for brukere under 18 år, for barn av voksne brukere, og andre barn ansatte får opplysninger om i arbeids medfør. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten.