FMSO_veil barn

Når barn tar kontakt

Når sentre blir kontaktet av barn og unge, sørger senteret for at barnet får nødvendig oppfølging gjennom foreldrekontakt, barnevernet eller andre relevante hjelpeinstanser.

Ved første henvendelse til senteret gjøres en vurdering om det er riktig sted for barnet å få hjelp. Dersom vurderingen tilsier at senteret er rett instans, er det viktig å presisere hvilke livsområder/tema i barnets liv senteret kan hjelpe med.

Barn som bruker et Nok.-senter skal ha god nok beskyttelse, omsorg og nødvendig oppfølging rundt seg. Derfor kartlegges barnets situasjon og senteret sørger for at man har tilstrekkelig informasjon og kontaktopplysninger før man gir tilbud til et barn.

Barnet, foresatte og eventuell offentlig instans inviteres inn til et avklaringsmøte. Dersom barnet er under 18 år, skal det som hovedregel opprettes en skriftlig samarbeidsavtale mellom senteret og den som til enhver tid utøver daglig omsorg for barnet.

Å gi et tilbud til barn forutsetter et formelt samarbeid med foresatte og/eller offentlig instans som har daglig omsorg for barnet.

I tilfeller hvor det er snakk om pågående overgrep, med akutt fare for gjentakelse, vil den ansatte kontakte politi og barnevern. Barnevernet vil også kontaktes hvis det er andre forhold som faller inn under opplysningsplikten.

Les mer om rammer for tilbudet i Bufdir sin veileder.

Opplysningsplikten

Sentrene omfattes av opplysningsplikten beskrevet i barnevernlovens §6-485, og skal på eget initiativ gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når:

  • det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
  • det er grunn til å tro at et barn blir, eller vil bli, utnyttet til menneskehandel

Opplysningsplikten gjelder for brukere under 18 år, for barn av voksne brukere, og andre barn ansatte får opplysninger om i arbeids medfør. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten.