FMSO_veil barn

Barns rettigheter, lover og regelverk

Det er egne lovverk og rettigheter som trer i kraft i arbeid med barn1. Her er en oversikt over de viktigste:

Barns menneskerettigheter

Alle mennesker har rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Barn har et eget vern gjennom flere lover og konvensjoner, blant dem FNs barnekonvensjon, Norges grunnlov og Europarådskonvensjonen om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Lover og regelverk

Sentrene omfattes blant annet av opplysningsplikten i henhold til barnevernloven, og skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år12. I utgangspunktet har ikke barn under 16 år samtykkekompetanse i helsespørsmål13. Barn har likevel rett til å bli hørt, og rett til medbestemmelse14.

Fotnoter

 1. FMSO 2018
 2. FN-sambandet 2018
 3. FN-sambandet 2018
 4. FN-sambandet 2018
 5. Grunnloven 1814
 6. Mevik og Edvardsen 2016
 7. Grunnloven 1814
 8. Lanzarote-konvensjonen 2007
 9. Lanzarote-konvensjonen 2007
 10. FN-Sambandet 2018
 11. Mevik og Edvardsen 2016
 12. Barnevernloven 2005
 13. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 14. Mevik og Edvardsen 2016
 15. Myhre m.fl. 2015, Mossige og Stefansen 2016.
 16. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 17. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 18. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 19. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 20. FMSO 2018