FMSO_veil barn

Vern av barn

Her er en samling av de mest sentrale rettighetene og lovverkene som trer i kraft i arbeid med barn. En fullstendig oversikt finnes i veilederen Rettigheter, lover og regelverk.

Rettigheter

Barn har et eget vern gjennom flere lover og konvensjoner, blant dem FNs barnekonvensjon, Norges grunnlov og Europarådskonvensjonen om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 og den ble en del av norsk lov i 2003. Den går foran andre lover ved motstrid. Konvensjonen slår fast at staten har en plikt til å beskytte barn mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Staten skal sette inn alle egnede tiltak for å beskytte barnet mot seksuell vold, og barnets beste skal legges til grunn for alle handlinger som berører barn.

Gjennom ratifiseringen av Europarådets konvensjon (Lanzarotekonvensjonen), har Norge forpliktet seg til å jobbe aktivt for å beskytte barn fra seksuell vold. Konvensjonen trådte i kraft i Norge i oktober 2018.

Konvensjonen slår fast at alle personer som har regelmessig kontakt med barn i yrket sitt, skal ha kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og hvordan dette kan avdekkes8. Videre må staten sørge for at barn, gjennom skolen, får alderstilpasset informasjon om seksuelle overgrep og kompetanse til å beskytte seg mot denne typen vold.

I tillegg pålegger Konvensjonen Norge å støtte sivilsamfunnets arbeid for å verne barn mot overgrep, og sørge for nødvendige støttetiltak for utsatte barn og deres pårørende.

 

Barns rett til medvirkning

Både Grunnloven, barnekonvensjonen og Lanzarotekonvensjonen vektlegger barnets rett til å uttale seg og å bli hørt i saker som angår barnet.

I artikkel 12 av barnekonvensjonen står det at et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal kunne gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og at man skal tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Alle som arbeider med barn, er forpliktet til å sikre at retten til medbestemmelse følges.

Lover og regelverk

Sentrene omfattes blant annet av opplysningsplikten i henhold til barnevernloven, og skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år1. I utgangspunktet har ikke barn under 16 år samtykkekompetanse i helsespørsmål2. Barn har likevel rett til å bli hørt, og rett til medbestemmelse3.

  1. Barnevernloven 2005
  2. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
  3. Mevik og Edvardsen 2016
  4. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
  5. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
  6. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
  7. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999