FMSO_veil funksjon_2

Ressurser og kildehenvisninger

Organisasjoner og hjelpetilbud

Anbefalte ressurser

Ressurser på universell utforming og tilrettelegging

For å komme i gang er det mulig å ta kontakt med ditt kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne eller et konsulentfirma som jobber med universell utforming. Bufdir har utviklet en ressurs for systematisk arbeid med universell utforming i virksomheter. Les ressursen her.

Kilder

Brunes, Audun og Trond Heir. 2018. "Sexual assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample". BMJ Open8, (6): 1-7.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2014. Veileder til Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Hentet fra https://www.bufdir.no/Global/Seksuelleovergrep_Veileder_digital_norsk.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2017. Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?Hentet fra https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne/Omsorgssvikt_eller_funksjonsnedsettelse/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Rundskriv 10/2018. Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.Hentet fra https://www.bufdir.no/PageFiles/7817/Regelverk%20for%20statlig%20tilskudd%20til%20sentre%20mot%20incest,%20seksuelle%20overgrep%20og%20voldtekt%202018.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Statistikk for senterne mot incest og seksuelle overgrep 2017. Hentet fra https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Incestsentrene/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018c. Veileder til Rundskriv 10/2018. Statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Hentet fra https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Incestsentrene/Veileder%20til%20Rundskriv%202018.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018d. Hva er utviklingshemming? Hentet fra https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_utviklingshemming/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018e. Hva er nedsatt funksjonsevne?Hentet fra https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2019a. Universell utforming og tilgjengelighet. Hentet fra https://www.bufdir.no/uu/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2019b. Universell utforming A B C. Hentet fra https://www.bufdir.no/uu/Universell_utforming_A_B_C/

Byggteknisk forskrift. 2017. Forskrift om tekniske krav til byggverk. FOR-2017-06-19-840. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840

Eggen, Kirsten, Wenche Fjeld, Siri Malmo og Peter Zachariassen. 2014. Utviklingshemming og seksuelle overgrep - rettsvern, forebygging og oppfølging.Oslo: Helsedirektoratet.

FMSO Faglig Plattform. 2018. Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-Sambandet 2018. Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. 2013. FOR-2013-06-21-732. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732

FunkTek. 2019. Ordlista.Hentet fra https://www.funktek.se/ordlista

Grøvdal, Yngvil. 2013. Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming: En kunnskapsoversikt. NKVTS rapport 2/2013. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Gundersen, Tonje, Christian Madsen og Aina Winsvold. 2014. Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. NOVA-rapport 6/14. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Helsedirektoratet. 2015. ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2015. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/icd-10-den-internasjonale-statistiske-klassifikasjonen-av-sykdommer-og-beslektede-helseproblemer-2015

Helse- og omsorgstjenesteloven.2011. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV-2011-06-24-30. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). 2019. HLFs tilgjengelighets-guide. Hvordan skape et tilgjengelig  samfunn for hørselshemmede. Hentet fra https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/hlf-tilgjengelighetsguide-2018.pdf

Kvam, Marit Hoem. 2005. "Experiences of childhood sexual abuse among visually impaired adults in Norway: Prevalence and characteristics". Journal of Visual Impairment and Blindness99, (1): 5-14.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 2019. Om likeverdige tjenester.Hentet fra http://www.ldo.no/forebygg/offentlige-tjenester/om-likeverdige-tjenester/Likeverdige-offentlige-tjenester/Hva-er-likeverdige-tjenester/

Likestillings- og diskrimineringsloven. 2017. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. LOV-2017-06-16-51. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Love, Gillian, Grazia De Michele, Christina Giakoumidaki, Eva Herrera Sánchez, Mary Frances Lukera og Valentina Cartei. 2017. Improving access to sexual violence support for marginalised individuals: Findings from the LGBT and BME communities. Policy Press.

Lundqvist, Maja, Jimmy Sand og Josefine Alvunger. 2016. Funktionalitet, funktionsvariation och funkofobi. Hentet fra https://www.genus.se/ord/funktionalitet-funktionsvariation-och-funkofobi. Gøteborg: Nationella sekreteriatet för genusforskning.

Murphy, Glynis og Ali O'Callaghan. 2004. Capacity of adults with intellectual disabilities to consent to sexual relationships.Psychological Medicine. 34: 1347-1357.

Nordens Välfärdscenter. 2016. När samhället inte ser, hör eller förstår: Könsrelaterat våld och funktionshinder. Nordens Välfärdscenter. ISBN: 978-91-88213-06-8.

NAV 2019a. Bruk av tolk.Hentet fra https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Tolketjenesten/Bruk+av+tolk

NAV 2019b. Bildetolktjenesten. Hentet fra https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bildetolktjenesten

NOU 2001: 22. Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

NOU 2016: 17. På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.Oslo: Informasjonsforvaltningen.

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad og John Eriksen. 2016. Kunnskapsoppsummering: Rettsikkerhet for personer med utviklingshemming.NF-rapport nr: 4/2016. Bodø: Nordlands forskning.

Olsvik, Vigdis Mathisen. 2010. Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Plan- og bygningsloven. 2008. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. LOV-2008-06-27-71. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Plummer, Sara-Beth og Patricia A. Findley. 2012. "Women with disabilities' experience with physical and sexual abuse: Review of the literature and implications for the field" i Trauma Violence Abuse13 (15): 15-29. doi:10.1177/1524838011426014

Pro Sentret. 2017. Sex som kapital. Om unge som bytter sex: Utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press. Oslo: Oslo kommune Velferdsetaten.

Rognaldsen, Maren. 2012. Ute av øye - ute av sinn? En kartlegging av tilrettelegginga i høgare utdanning for studentar med usynleg funksjonshemming.Rapport. Oslo: Unge funksjonshemmede.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Straffeloven. 2005. Lov om straff. LOV-2005-05-20-28. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Unge funksjonshemmede. 2017. Sex som funker: Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne. Rapport. Oslo: Unge funksjonhemmede.https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/seksualitet/sex-funker-unges-erfaringer-seksualitet-funksjonsevne-2018/

Unge funksjonshemmede. 2018. Ung, skeiv og funksjonshemma.Hentet frahttps://ungefunksjonshemmede.no/ungefunksjonsjemmede-no/wp-content/uploads/2018/03/notat_web.pdf

World Health Organization (WHO). 2011. World report on disability. Hentet fra https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Winsvold, Aina. 2015. «Det som skjer på nett forblir på nett»: Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. NOVA notat 2/2015. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Zachariassen, Peter, Wenche Fjeld, Hilde Kristiansen og Annie Mathisen. 2013. Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet),[online]. Webadresse: http://naku.no/sites/default/files/SUMO%20rapport.pdf[16.12.13].

Øverlien, Carolina og Linda Holen Moen. 2016. "Takk for at du spør!": En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. NKVTS rapport 3/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.