Gjennomføring

Form og innhold

Når Nok.-sentrene underviser i skolen er det viktig å trygge barna, og gi barna et godt grunnlag for å snakke om sensitive og vanskelige tema som vold og seksuelle overgrep.

Undervisningen starter med å lage grupperegler for å ivareta elevenes trygghet i rommet. Reglene lages i samarbeid med barna, men skal alltid inneholde oppfordring til respekt og å ikke dele det andre i gruppen har sagt. Les mer under, i kapittelet Tips til gruppesamtaler.

Det vil som regel være to ansatte fra Nok.-senteret til stede (eventuelt en fra sentret og en lærer/helsesykepleier), som underviser sammen. Å være to er viktig for å se og observere elevene underveis, og for å kunne ha samtaler med elever etter undervisningen.

Sentrene er opptatt av å snakke om flere temaer som positiv seksualitet, følelser, grenser (på nett), gode og vonde hemmeligheter, trygge voksne, vennskap og hvordan man kan få hjelp. Det kan også være tema som vold eller rus i hjemmet, syke foreldre m.m. Samtalene tar gjerne utgangspunkt i hva barna er opptatt av og nysgjerrige på.

Det anbefales at alle som snakker om vold og overgrep med barn i barnehage eller skole setter seg inn i Bufdir sin ressurs jegvet.no for eksempler på alderstilpasset innhold, og nettressursen snakkemedbarn.no, som er samtalehjelp for deg som er bekymret for et barn.

Les mer om tematisk innhold i vårt kapittel om Læreplaner.

Tips til gruppesamtaler

 

Avslutning

Avslutningen er viktig når man snakker om tunge og vanskelige temaer, og kan gjøres på ulike måter. Uansett hva slags avslutning man velger å ha, er hensikten å ha en oppsummering med barna der de får mulighet til å tenke gjennom det de har lært og underviserne får mulighet til å repetere de hovedmålene i undervisningen. Avslutningen fokuserer på de positive aspektene i undervisningen: Det går an å få hjelp, at trygge voksne vil barnas beste og at man ikke er alene om å kjenne på vanskelige ting.

Eksempler på avslutning:

  • Gjennomgang av de viktigste punktene i undervisningen, spørre barna hva de har lært, og hva de syntes var mest interessant
  • La barna få sitte for seg selv og tegne, mens de voksne går rundt og snakker med barna om tegningene. Dette gir en fin anledning til å komme i kontakt med de barna som har snakke lite eller ikke i det hele tatt tidligere.

Inkluderende undervisning

I en norsk utredning om virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø foreslås det at et normkritisk perspektiv skal innarbeides i lærerutdanningene og i relevante læreplaner, samt at det bør utvikles undervisningsopplegg for elever om normkritikk1.

Normkritisk undervisning om vold og seksuelle overgrep innebærer blant annet å synliggjøre at alle barn uavhengig av kjønn og seksualitet kan bli utsatt for seksuelle overgrep og at både kvinner og menn kan utsette barn for seksuelle overgrep. Undervisningen bør også inkludere kjønnsminoriteter og snakke om ulike former for seksualitet, og undervisningsmateriell bør inneholde inkluderende språkbruk og eksempler som reflekterer alle kjønn. Se også kapittelet om ressurser.

Undervisning for språklige minoriteter

Undervisningen skal tilpasses alle elever, enten det er snakk om tilpasning ut fra et språklæringsbehov, eller mer generelt for å skape et inkluderende felleskap der alle elevers erfaringer og kompetanse blir trukket inn2.

Når undervisere skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever, må de ta høyde for det store språklige og kulturelle mangfoldet som er en del av hverdagen i dagens skole. Arbeidsformen i undervisningen har mye å si når minoritetsspråklige elever og majoritetsspråklige elever får opplæring i samme klasse3.

Nedenfor følger noen tips til hvordan man kan legge opp undervisningen for å tilpasse til minoritetsspråklige elever. Listen er basert på tips fra Utdanningsdirektoratet4.

Inkluderende undervisning

Normkritisk undervisning om vold og seksuelle overgrep innebærer blant annet å synliggjøre at alle barn uavhengig av kjønn og seksualitet, funksjonsnedsettelser eller andre forhold, kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Både voksne og barn kan utsette barn og unge for seksuelle overgrep.

Det er også viktig å inkludere kjønnsminoriteter og å snakke om ulike former for seksualitet. Undervisningsmateriell bør inneholde inkluderende språkbruk og eksempler som reflekterer alle kjønn.

  1. NOU 2015.
  2. Opplæringsloven 1998.
  3. Udir 2015.
  4. Udir 2015.