FMSO_forebyggende i skolen

Rutiner for undervisningen

Forarbeid til undervisningen

Ansvarsavklaring og rammer

 

Samarbeid med andre instanser

Sentrene vil som regel ha opprettet samarbeid med barnevernet på forhånd og varsler barnevernet i forkant av undervisningen, slik at barnevernet er forberedt på at det kan komme inn meldinger.

For et utvidet samarbeid kan senteret invitere barnevernet til å bli med ut på skolene og observere. Da vil ansatte i barnevernet bli invitert til å observere i en annen kommune enn den de er tilknyttet for å unngå rolleblanding.

Noen sentre har også samarbeid med andre barne- og ungdomstjenester i kommunen.

 

Eksempel på informasjonsskriv til barnevernet.

 

Fotnoter

Dette er en beskrivelse av rutinene for å gjennomføre et godt undervisningsopplegg når Nok. - sentrene underviser i skolen.

Les mer om bakgrunnen for disse rutinene under kapitlene Kunnskap og verktøy og Lover og regler. I utarbeidelsen av denne rutinebeskrivelsen har vi også benyttet RVTS Sør sine fire kriterier for et godt undervisningsopplegg 1 og Redd Barnas oppsummeringsrapport fra workshop om voldsforebyggende innsatser i skole og barnehage2.

  1. RVTS sør 2015.
  2. Redd Barna 2017a.