FMSO_lover og regler

Rettigheter, lover og regelverk

Nok.-sentrene reguleres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets årlige rundskriv "Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt". I tillegg til rundskrivet og veilederen til rundskrivet, har vi laget en samling med de mest sentrale lovverkene og menneskerettighetene for sentrenes virksomhet. Hensikten er å lettere få oversikt over det juridiske landskapet og rettighetene ulike brukere har basert på alder, kjønnsidentitet, seksualitet, etnisitet, nasjonalitetet og/eller funksjonsevne.

Lover og regelverk i veilederne

Menneskerettigheter

Kilder

Byggteknisk forskrift. 2017. Forskrift om tekniske krav til byggverk. FOR-2017-06-19-840. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840

Minoritetsspråkpakten. 1992. Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk - ETS nr. 148. 05-11-1992 nr 1 Multilateral. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1992-11-05-1?q=minoritetsspr%C3%A5k

FMSO Faglig Plattform. 2018. Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-sambandet 2017. FNs erklæring om urfolks rettigheter. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Urfolk/FNs-erklaering-om-urfolks-rettigheter

FN-Sambandet. 2018a. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen). Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen

FN-Sambandet 2018b. Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

FN-sambandet 2019a. Konvensjon mot rasediskriminering. Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-mot-rasediskriminering

FN-sambandet 2019b. Norge og menneskerettighetene. Hentet fra https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. 2013. FOR-2013-06-21-732. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov. LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn

Helse- og omsorgstjenesteloven. 2011. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV-2011-06-24-30. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Lanzarotekonvensjonen. 2007. Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk - CETS 201. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25

Likestillings- og diskrimineringsloven. 2017. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. LOV-2017-06-16-51. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Mevik, Kate og Oddbjørg Edvardsen. 2016. «Barns rett til beskyttelse og medbestemmelse - med utgangspunkt i barnekonvensjonen». I Vold mot barn: Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger, redigert av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen, 52-67. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mossige, Svein og Kari Stefansen, red. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge: Omfang og utviklingstrekk 2007- 2015. NOVA rapport 5/2016. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Myhre, Mia, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal. 2015. Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS rapport 1/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV-1999-07-02-63. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Plan- og bygningsloven. 2008. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. LOV-2008-06-27-71. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Rammekonvensjon om beskyttelse for nasjonale minoriteter. 2018. Europarådet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-rammekonvensjon/id2362518/

Sameloven. 1987. Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). LOV-1987-06-12-56. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56

Straffeloven. 2005. Lov om straff. LOV-2005-05-20-28. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

Tolkeloven. 2019. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2626660/

Fotnoter

 1. Helse- og omsorgstjenesteloven 2011.
 2. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017.
 3. Grunnloven 1814.
 4. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 5. Straffeloven 2005.
 6. Straffeloven 2005.
 7. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017.
 8. Plan- og bygningsloven 2008.
 9. FN-sambandet 2018.
 10. FN-sambandet 2018.
 11. FN-sambandet 2018.
 12. Mevik og Edvardsen 2016.
 13. FN-sambandet 2018b.
 14. FN-sambandet 2018b.
 15. Lanzarotekonvensjonen 2007.
 16. Lanzarotekonvensjonen 2007.