Fremmedspraklig

Bruk av tolk

Nok.-sentrene møter mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon. Psykisk stress og traumereaksjoner kan påvirke en persons språkkompetanse. Samtidig kan kommunikasjonsvansker bli en ekstra stressfaktor for brukeren, i en allerede krevende samtale. Derfor har vi lav terskel for bruk av tolk.

Språk og traumatiske opplevelser

I møte med minoritetsspråklige brukere, eller personer som har norsk som ett av flere språk, er  vi oppmerksom på: 1

  • Morsmål. Å få snakke på eget morsmål kan være tryggende i en sårbar situasjon
  • Redsel og sykdom. Språkkompetanse kan synke når mennesker er redde eller syke. Dette innebærer at brukere som til vanlig behersker norsk godt, kan få vanskeligheter med å kommunisere på norsk i en krisesituasjon eller under traumebearbeiding.
  • Bergrepsbruk. Å prate om overgrep er for de fleste ikke hverdagstale. I tillegg kan språk og begreper knyttet til kropp og seksualitet være svært forskjellige fra språk til språk, og fra kultur til kultur. Flerspråklige brukere kan derfor foretrekke et språk over et annet, når de skal fortelle om overgrepserfaringer. Det foretrukne språket er ikke nødvendigvis morsmålet eller språket man behersker best.
  • Språkkunnskaper. Manglende norskkunnskaper kan for enkelte være en kilde til skam, sorg eller frustrasjon. Ved å bruke tolk kan vi redusere stress og gyldiggjøre brukerens morsmål.
  • Relasjonsbygging. Tolkesamtalen kan likevel oppleves som såpass krevende for den utsatte at det blir vanskelig å fortelle. Vi må være forberedt på at det kan ta lengre tid å bygge en god relasjon.

Samtaler med tolk

Retningslinjer for bestilling av tolk

Nok.- sentrene bestiller tolk på ulike måter, og man kan få nærmere informasjon ved å ta kontakt med sitt lokale senter.

Noen virksomheter eller kommuner har interne formidlingsenheter eller en rammeavtale med en leverandør av tolketjenester2.  Det er også oversikt over kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Det anbefales å sjekke tolkens kvalifikasjoner i registeret, for å forsikre seg om at tolken er kvalifisert.

Samtaler om overgrep krever at tolken har høy språkkompetanse, for å formidle nyansene i brukerens historie og i de ansattes veiledning. At taushetsplikten ivaretas, er svært viktig for brukerne av Nok. - sentrene. Derfor skal også tolken signere egen taushetserklæring ved senteret.

Forberedelse til tolkesamtalen

En vellykket tolkesamtale krever forberedelser. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utviklet retningslinjer for hvordan vi best kan forberede oss til tolkesamtalen og hva vi bør tenke på underveis i samtalen. Les mer her.

Zanzu - nettside fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget nettsiden Zanzu – min kropp i ord og bilder for ungdom og voksne med begrensede norskferdigheter. Her kan man få hjelp til å styrke kommunikasjon og informasjon rundt seksuell helse, vold, overgrep m.m. Teksten er på enkel norsk og den er oversatt til arabisk, engelsk, farsi, polsk, somalisk og tigrinja.

  1. Magelssen 2007
  2. IMDi 2018