Fremmedspraklig

Kultursensitiv metode

Alle brukere ved Nok.-sentrene skal møtes med respekt og likeverd. Kjønn, legning, alderdom, funksjonsnivå, økonomi, språk, sosial, religiøs eller etnisk tilhørighet skal ikke være til hinder for at utsatte og pårørende skal få kjennskap til, eller benytte seg av tilbudet ved sentrene.

For å få et inkluderende tilbud for alle, tar Nok.-sentrene utgangspunkt i en kultursensitiv tilnærming. Det handler om å være bevisst kulturelle likheter og forskjeller mellom bruker og hjelper, og aktivt jobbe for å forstå egne og andre personers utgangspunkt og livsverden.

Kultursensitivitet som metode er en naturlig del av selvhjelpsprinsippet som ligger til grunn for Nok.-sentrenes arbeid. I hjelp-til-selvhjelp vektlegges brukernes opplevelse av egen situasjon og hjelperne søker å aktivisere brukernes egne ressurser for mestring.