FMSO_forebyggende i skolen

Skolens læreplaner

Fra skoleåret 2020/21 trer det nye læreplanverket i kraft for de fleste fag og trinn. Det nye læreplanverket er tydelig på at barn og ungdom skal få kunnskap om sine rettigheter og handlingskompetanse til å kunne oppsøke hjelp dersom de eller noen de kjenner er utsatt for overgrep. For første gang er også kunnskap om seksuelle overgrep nevnt i kompetansemålene for 4. trinn og læreplanen gjentar kompetanse om rettigheter, kropp, seksualitet, kjønn og grenser flere steder. I tillegg er det mye fokus på digital adferd, normer og personvern, som også er et viktig tema når man snakker om krenkelser, vold og seksuelle overgrep. 1

Læreplanens oppbygging

Læreplanen består av en overordnet del, og læreplanstrukturen inneholder beskrivelse av: «fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurdering og vurderingsordning» (Læreplanverket). Her redegjøres for noen av de punktene som er sentrale i forbindelse med undervisning om vold og seksuelle overgrep i skolen.

Aktuelle fagområder

De tverrfaglige temaene går igjen i de ulike fagområdene, noe som gir rom for å tematisere kropp, seksualitet, grenser og rettigheter på tvers av fag og med ulike innfallsvinkler. Hovedvekten av kompetansemålene innenfor disse temaene finner man innenfor samfunnsfag og naturfag, men også norskfaget og KRLE har elementer som kan tematiseres i denne konteksten. Temaene går igjen på alle trinn i barne- og ungdomsskolen. Også på trinn der kompetansemålene ikke direkte berører disse temaene, kan man trekke linjer til de tverrfaglige temaene for å få en helhetlig tilnærming.

Kompetansemål

Tema knyttet til kompetansemål

Læreplanen har flere kompetansemål på alle trinn som kan knyttes opp til undervisning om kropp, seksualitet, grenser, vold, overgrep og rettigheter.

Under er det trukket frem noen av de gjennomgående kategoriene i læreplanen med forslag til hvilke tema som kan knyttes opp til kompetansemålene.

Kompetansemål på ulike trinn

Under er en oversikt over relevante kompetansemål fordelt på trinn, som kan gi en god ramme for å snakke om seksualitet, kropp, grenser og rettigheter, og å jobbe med handlingskompetanse.

  1. Utdanningsdirektoratet 2019.