Fremmedspraklig

Kultursensitivitet

Kultursensitivitet som metode har mange likhetstrekk med selvhjelpsprinsippet som ligger til grunn for sentrenes arbeid. I hjelp-til-selvhjelp vektlegges brukernes opplevelse av egen situasjon, og hjelperne søker å aktivisere brukernes egne ressurser for mestring1. Denne tilnærmingen gir et godt utgangpunkt for kultursensitiv kommunikasjon. Kultursensitivitet i hjelpearbeid handler kort sagt om å være seg bevisst kulturelle likheter og forskjeller mellom bruker og hjelper, og aktivt jobbe for å forstå egne og andre personers utgangspunkt og livsverden2.

Hva er kultursensitivitet?

Vi er alle bærere av kultur. Kulturene vi bærer med oss påvirker vår virkelighetsforståelse og kommunikasjon, og dermed møtet med andre mennesker. Kultur er ikke absolutt, men noe som stadig er i endring. Det er «de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av samfunn3».

Kultur kan handle om sosiale så vel som geografiske eller etniske skillelinjer. Kultursensitivitet er derfor like relevant og viktig i møte med personer med samme etniske bakgrunn som en selv, som i møte med personer med en annen etnisitet.

Kultursensitivitet handler om å jobbe med en åpen og nysgjerrig tilnærming til hvordan ulike kulturelle faktorer kan påvirke menneskers erfaringer og behov. Med andre ord er det en metode for å avdekke det vi trenger å forstå om brukeren og deres situasjon, for å yte god hjelp4.

Kultursensitivitet handler også om å vende blikket mot oss selv og egen praksis5. Det er lett at fokuset vårt som hjelpere blir på brukeren og det vi forstår som brukerens utfordringer. Men disse utfordringene kan, og bør snus på hodet. Det vil hjelpe oss med å forstå våre egne utfordringer, eller strukturelle problemer.

Kultursensitiv kommunikasjon

Særlig tre prinsipper trekkes frem for kultursensitiv kommunikasjon i hjelpearbeid: gjensidig presentasjon, motvirkning av etnosentrisme, og løpende refleksjon rundt egen praksis3.

Kultursensitivt arbeid

  1. Selvhjelp Norge 2017
  2. Magelssen 2007
  3. Magelssen 2007
  4. Magelssen 2007
  5. Redd Barna 2015