FMSO_veil alle kjønn

Risikofaktorer og barrierer for hjelp

Likhetstrekkene i overgrepserfaringer vil gjerne være større enn forskjellene, uavhengig av den utsattes kjønn og seksuelle orientering. Opplevelse av tillitsbrudd, maktmisbruk og krenkelse, og reaksjoner som skam og skyld vil være felles for de fleste utsatte. Ansatte ved sentrene har god kunnskap om vanlige reaksjoner etter overgrep og traumebasert omsorg. Denne kunnskapen er det aller viktigste som senterne har å tilby, i møte med brukere av alle kjønn.

Å peke på særtrekk ved overgrepserfaringer og hjelpebehov, basert på menneskers kjønn eller seksuelle orientering, er problematisk. Utfordringene vil aldri gjelde alle og kunnskap om slik tematikk kan bli til skylapper som gjør at vi mistolker den enkeltes situasjon og behov. Det er ikke gitt at en persons kjønnsidentitet eller seksuelle orientering vil oppleves som relevant i overgrepserfaringen eller bearbeidingen av denne. Kategorisering blir fort stigmatiserende: I en intervjustudie oppgir overgrepsutsatte LHBT-personer frykt for merkelapper som nettopp ett av hindrene for å oppsøke hjelp1.

Forskning og erfaring tilsier likevel at kjønn og seksuell orientering kan påvirke den utsattes bearbeidelse av overgrepet, og hvorvidt og hos hvem man søker hjelp. For å kunne gi et likeverdig tilbud, trenger du som hjelper å ha noe kunnskap om potensielle forskjeller eller særtrekk i overgrepsutsattes opplevelser, inkludert opplevde hindre for å søke hjelp. Disse barrierene kan være personlige, knyttet til den utsatte og deres gruppetilhørighet eller minoritetsmiljø. De kan også være strukturelle, knyttet til hvordan hjelpetilbudet er organisert og hvilken kompetanse de ansatte har.

Fotnoter

 1. Love m.fl. 2017
 2. Statistisk sentralbyrå 2018
 3. Thoresen og Hjemdal 2014
 4. Bufdir 2018b
 5. Lien m.fl. 2017
 6. Bufdir 2018a
 7. Lien m.fl. 2017, Bufdir 2018a
 8. Lien m.fl. 2017
 9. Andersen 2012, Reform og FMSO 2017, Fjær m.fl. 2013
 10. Andersen 2012, Bremnes 2009, Burrell 2011
 11. Regan m.fl. 2012
 12. Rymer og Cartei 2014
 13. Andersen 2012
 14. Sivertsen 2016
 15. Steine m.fl. 2016, Bremnes 2009
 16. Bremnes 2009, Steine m.fl. 2016
 17. Steine m.fl. 2016
 18. Andersen 2012, Bremnes 2009, Svendby 2011
 19. Svendby 2011
 20. Bremnes 2009, Noor 2018
 21. Fjær m.fl. 2013, Love m.fl. 2017