Et helhetlig tilbud

Nok.-sentrene har lang erfaring både med å møte overgrepsutsatte, og å undervise i barnehage og skole. Flere har opprettet faste avtaler med skoler og kommunen om undervisning på ulike alderstrinn. Noen gjennomfører undervisningen selv, mens andre lærer opp og veileder lærere og barnehageansatte til å selv undervise om temaet. Sentrene har spisskompetanse om seksuelle overgrep og mulighet til å følge opp og rådgi fagpersoner. Dette gjør dem til viktige aktører i det forebyggende arbeidet. Noen av sentrene begynner dette arbeidet allerede i barnehagen. Da ligger fokus på opplæring av de ansatte i hvordan de kan snakke med barna om kropp og grenser.

Nok. sitt forebyggende arbeid i skolen foregår på flere nivåer. Undervisningen er i seg selv primærforebyggende. Det vil si at den retter seg mot hele eller deler av befolkningen, og er del av norske myndigheters strategi på overgrepsfeltet.

Samtidig er undervisningen ofte sekundærforebyggende gjennom at man tilbyr tiltak rettet mot fagpersoner som er direkte i kontakt med målgruppen. Også lærere og helsesykepleiere får opplæring og kunnskap om hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep og hva de bør gjøre dersom et barn forteller om vold og/eller overgrep.

Sentrene jobber også med tertiærforebygging gjennom å gi hjelp til utsatte og pårørende, og redusere skadene av seksuelle overgrep og vold.1

Mulighet for oppfølging

Ettersom Nok.-sentrene har tilbud til pårørende og voksne som er utsatt for seksuelle overgrep kan sentrene tilby ulike former for oppfølging i etterkant av undervisningen, i tillegg til at de har en viktig støttefunksjon for skolene.

Gjennom informasjonsarbeid i forkant forbereder senteransatte lærere, ledelse og/eller helsesykepleiere på hva som skal tas opp, sørger for at skolen har en beredskapsplan og klargjør hvem som skal gjøre hva dersom det blir avdekket overgrep.

I etterkant kan pårørende få hjelp og støtte på senteret, lærere kan få veiledning og ved noen av sentrene finnes det også tilbud til utsatte barn. Ved undervisningsopplæring vil lærere få veiledning til hvordan de kan gjennomføre og legge opp undervisningen, i tillegg til at de har mulighet til å kontakte senteret i etterkant.

  1. Skilbrei og Stefansen 2018.