Forebyggende arbeid i skolen

Det forebyggende arbeidet i skolen er for mange av Nok. - sentrene en stor del av tilbudet. Undervisningen er basert på sentrenes mangeårige erfaring og fagkunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. Sentrenes erfaring med å snakke med brukerne på sentrene, gir også innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Sentrenes undervisningsopplegg kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.

Et helhetlig tilbud

Nok. - sentrene har lang erfaring både med å møte overgrepsutsatte, og å undervise i barnehage og skole. Flere har opprettet faste avtaler med skoler og kommunen om undervisning på ulike alderstrinn. Noen gjennomfører undervisningen selv, mens andre lærer opp og veileder lærere og barnehageansatte til å selv undervise om temaet. Sentrene har spisskompetanse om seksuelle overgrep og mulighet til å følge opp og rådgi fagpersoner. Dette gjør dem til viktige aktører i det forebyggende arbeidet. Noen av sentrene begynner dette arbeidet allerede i barnehagen. I barnehagen ligger fokus på opplæring av de ansatte i hvordan de kan snakke med barna om kropp og grenser.

Nok. sitt forebyggende arbeid i skolen foregår på flere nivåer. Undervisningen er i seg selv primærforebyggende. Det vil si at den retter seg mot hele eller deler av befolkningen, og er del av norske myndigheters strategi på overgrepsfeltet.

Samtidig er undervisningen ofte sekundærforebyggende gjennom at man tilbyr tiltak rettet mot fagpersoner som er direkte i kontakt med målgruppen. Også lærere og helsesykepleiere får opplæring og kunnskap om hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep og hva de bør gjøre dersom et barn forteller om vold og/eller overgrep.

Sentrene jobber også med tertiærforebygging gjennom å gi hjelp til utsatte og pårørende, og redusere skadene av seksuelle overgrep og vold.1

Mulighet for oppfølging

Ettersom Nok. - sentrene har tilbud til pårørende og voksne som er utsatt for seksuelle overgrep kan sentrene tilby ulike former for oppfølging i etterkant av undervisningen, i tillegg til at de har en viktig støttefunksjon for skolene.

Gjennom informasjonsarbeid i forkant forbereder senteransatte lærere og ledelse på hva som skal tas opp, sørger for at skolen har en beredskapsplan og klargjør hvem som skal gjøre hva dersom det blir avdekket overgrep.

I etterkant kan pårørende få hjelp og støtte på senteret, lærere kan få veiledning og ved noen av sentrene finnes det også tilbud til utsatte barn. Ved undervisningsopplæring vil lærere få veiledning til hvordan de kan gjennomføre og legge opp undervisningen, i tillegg til at de har mulighet til å kontakte senteret i etterkant.

Et felles rammeverk for sentrene

Utadrettet virksomhet er ett av sentrenes kjernetilbud, og de fleste sentrene driver med forebyggende arbeid i skolen. I Bufdirs retningslinjer for sentrene står det at utadrettet arbeid kan være en mindre del av tilbudet på sentrene, men at det ikke bør overskride resten av tilbudet.

I sentrenes felles faglige plattform poengteres det at2:

  • Sentre som driver forebyggende opplysningsarbeid rettet mot barn og unge, skal samarbeide om å lage likeverdige og kvalitetssikrede opplysningstilbud over hele landet, og utarbeide pedagogiske og didaktiske rammer for arbeidet.
  • Sentre som driver med opplysningsarbeid rettet mot barn og ungdom i skoler og barnehager skal ha klare rutiner for samarbeid og oppfølging med gjeldende skole / barnehage / helsesykepleier.
  • Opplysningsarbeid og undervisning rettet mot barn og unge krever barnefaglig kompetanse og undervisningskompetanse.

Bufdir sin gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene fremhever sentrenes utadrettede virksomhet som en viktig del av tilbudet til barn og unge. Videre påpekes betydningen av høy kvalitet i tilbudet, og behov for kvalitetssikring av sentrenes kursvirksomhet. I Bufdirs gjennomgang ble det også anbefalt at man laget en veiledning til hvordan sentrene kan gjennomføre et godt undervisningsopplegg. Hensikten er å sikre at alle sentrene har en felles forståelse av undervisningsopplegget3.

Flere av sentrene har utarbeidet egne undervisningsopplegg som er kvalitetssikret gjennom samarbeid med RVTS, barne- og ungdomspsykiatere, Mitt valg, Nok. Norge, psykologer, helsesykepleiere og lærere. Noen har brukt referansegrupper, med blant annet utsatte voksne og ungdommer og deltagere fra Redd Barna. Noen har hatt referansegrupper med vertskommunens barnevernstjeneste, skolehelsetjeneste og skoleledelse.

Sentrenes undervisningsopplegg er kvalitetssikret og godt forankret i lokale og nasjonale fagmiljø. I denne veilederen følger vi opp Bufdirs anbefaling ved å lage et felles rammeverk for sentrenes forebyggende arbeid i skolen.  Vi viser til det pedagogiske grunnlaget undervisningen bygger på, beskriver praksis og rutiner og knytter det til skolenes læreplaner.

Fotnoter

  1. Skilbrei og Stefansen 2018.
  2. FMSO 2017.
  3. Bufdir 2016.