FMSO_likeverdig tilbud

Likeverdig tilbud over hele landet 

Tilgjengelighet

Sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte, uavhengig av hvor i landet de bor. Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Kjønn, legning, alderdom, funksjonsnivå, økonomi, språk, sosial, religiøs eller etnisk tilhørighet skal ikke være til hinder for at utsatte og pårørende skal få kjennskap til, eller benytte seg av tilbudet ved sentrene.

 

Tilpasset tilbud

Sentrene skal tilpasse tilbudet for det mangfoldet som alle kjønn, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og minoriteter utgjør.

 

  • Sentrene skal tilpasse tilbudet både fysisk og digitalt, og i øvrig kommunikasjon for å gjøre det tilgjengelig for alle.
  • Sentrene skal ha faglig kunnskap om, og forståelse for, hvilke kulturelle forhold, barrierer og fordommer som kan medføre at nevnte mangfold kan oppleve spesielle utfordringer tilknyttet det å være utsatt for seksuelle overgrep, eller å oppsøke hjelp.
  • Sentrene skal ha relevant kompetanse, et tverrfaglig tilbud til alle, og bidra til å fremme likestilling. Sentrene retter seg etter likestillings - og diskrimineringsloven (se lover og regler, Likestillings - og diskrimineringsloven).
  • Sentrene skal oppsøke samarbeid med ulike relevante organisasjoner og instanser som har kompetanse om, og kan gi råd om, tilrettelegging av tilbudet.
  • Sentrene skal drive med opplysningsarbeid for å bryte ned tabuer, myter og fordommer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.