FMSO_samarbeid fagmiljøer

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av sentrenes virksomhet, og en forutsetning for at sentrene skal kunne fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet. Samarbeid krever tydelig rolleforståelse overfor øvrig hjelpeapparat.

  • Sentrene har et ansvar for å definere og tydeliggjøre grensene for sin virksomhet, og avklare sin rolle som supplement til hjelpeapparatet i møte med brukere, andre tjenester og kompetansemiljøer.
  • Sentrene skal bidra til å sikre brukerne god og samordnet bistand gjennom systematiske samarbeid med andre relevante tjenester.
  • Sentrene skal ha oversikt over relevante tjenester, organisasjoner, samarbeidsparter og kompetansemiljøer i sine kommuner.
  • Sentrene bør ta initiativ til å inngå skriftlige overordnede avtaler med relevante instanser som fastsetter kontaktpersoner og avklarer ansvar og samarbeid.
  • Sentrene skal benytte seg av både interne og eksterne veiledere, for eksempel i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å sikre god kompetanseutvikling.

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.