FMSO_tilbud ved sentrene

Tilbudet ved sentrene

Sentrene er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning. Sentrene skal fungere som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og tilby råd, støtte og veiledning til de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Utsatte og pårørende får tilbud om enesamtaler og gruppesamtaler basert på kunnskap om traumer og traumesensitiv omsorg, slik at de får mulighet til å bearbeide sine opplevelser. I tillegg driver sentrene med utadrettet virksomhet og forebyggende opplysningsarbeid mot kommuner, fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, og mot samfunn og media.

 

 • Kjernetilbudet ved sentrene er enesamtaler, gruppetilbud, sosiale tilbud og forebyggende opplysningsarbeid.
 • Tilbudet er primært for voksne personer og ungdom over 16 år.
 • Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Hjelp til selvhjelp bygger på en grunnleggende forståelse av at alle innehar ressursene som skal til for å mestre eget liv og utvikling.
 • Alle tilbud ved sentrene skal være kunnskapsbaserte, og utarbeidet på bakgrunn av faglige vurderinger innenfor en traumesensitiv ramme.
 • Tilbudet skal være tilgjengelig for alle i målgruppen, og alle sentrene skal tilby enesamtale over telefon.
 • Tilbudet ved sentrene er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og skal ikke være til hinder for at brukeren benytter seg av nødvendig behandling i det offentlige helsevesenet.
 • Sentrene skal legge til rette for brukermedvirkning gjennom systematiske brukerevalueringer.
 • Sentrene kan gi et tilpasset tilbud til barn når ressurser og faglige hensyn tillater det.
 • Ansatte ved sentrene har taushetsplikt, og alle ansatte ved sentrene skal ha signert en taushetserklæring. Brukere av sentrene skal alltid opplyses om taushetsplikten og unntakene fra denne (se Lover og regler, Opplysningsplikten og Avvergeplikten).
 • Alle sentre som registrerer og lagrer opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner (personopplysninger), skal ha egne rutiner for behandling av personopplysninger og følge gjeldende personopplysningslov (se Lover og regler, Personopplysningloven).
 • Sentrene må innhente samtykkeerklæring før de noterer personopplysninger (se Lover og regler, Personopplysningloven).
 • Alle ansatte ved sentrene må vise politiattest (se Lover og regler, Politiregisterloven).

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.