FMSO_tilbud under 18

Tilpasset tilbud til barn under 18 år

Sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar.

  • Sentrene skal inngå i faglige samarbeid med barnevernet, i tillegg til andre relevante hjelpeinstanser som fastlege, spesialisthelsetjeneste, Barnehus og BUP.
  • Sentrene skal bidra til at barnet får nødvendig oppfølging fra disse tjenestene, og kommunisere til samarbeidspartnere, brukere og foresatte at senteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet
  • Sentrene omfattes av opplysningsplikten i henhold til barnevernlovens § 6-4 (se Lover og regler, Opplysningsplikten)
  • Sentrene skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år (se Lover og regler, Pasient - og brukerrettighetsloven)
  • Sentre som har et tilbud til barn under 16 år, skal ha barnefaglig kompetanse, og skriftlige rutiner som sikrer at barn blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.