Ble overgrepsutsatte glemt i budsjettforhandlingene?

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/ Foto: Stortinget

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Vi må sikre at de som utsettes for overgrep får den hjelpen og støtten de trenger. Dette krever at hjelpetilbudene får nødvendig finansiering.

Gjennom ratifiseringen av FNs barnekonvensjon og Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (Lanzarotekonvensjonen), har Norge forpliktet seg til å sette inn alle egnede tiltak for å beskytte barn fra slike overgrep.

 

Regjeringen snakker ofte om at vold og overgrep mot barn og unge er en stor samfunnsutfordring. Det anslås at 15 % av befolkningen har blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Å tørre å se og snakke om overgrep, er viktig. Ord er likevel ikke nok. Vi må sikre at de som utsettes for overgrep får den hjelpen og støtten de trenger. Dette krever at hjelpetilbudene får nødvendig finansiering.

 

Smiso-sentrene opplevde i fjor en 35 % økning i antallet henvendelser. Pågangen fra brukere har fortsatt i 2018. At sentrene utgjør et viktig og unikt lavterskeltilbud for overgrepsutsatte, bekreftes både av pågangen og av nylige forskningsrapporter fra NOVA og Proba Samfunnsanalyse. Om sentrene skal klare å opprettholde kvaliteten på tilbudet i møte med økende pågang, trengs det økte ressurser.

 

I vårt innspill til statsbudsjettet foreslo vi at tilskuddsmidlene til Smiso-sentrene økes med 7,4 millioner kroner, for å kompensere for økt pågang. I tillegg ønsket vi 10 millioner kroner ekstra til å øke bemanningen ved de minste sentrene og dermed skape et mer likeverdig tilbud over hele landet.

 

KrF kom oss i møte i sitt alternative budsjett, ved å foreslå at støtten til sentrene skulle økes med 7 millioner kroner. Det er derfor synd å se at de overgrepsutsatte har blitt glemt i løpet av budsjettforhandlingene, ved at det ikke bevilges mer penger til landets Smiso-sentre enn ytterst nødvendig.

 

Gjennom Lanzarotekonvensjonen som trådde i kraft 1. oktober, har Norge forpliktet seg til å støtte sivilsamfunnets arbeid for å verne barn mot overgrep og sørge for nødvendige støttetiltak for utsatte barn og deres pårørende. Når Smiso-sentrene underfinansieres, svikter regjeringen sine løfter og med dem barn og unge.