Ny regjeringsplattform

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

I går bestemte Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti at de vil regjere sammen. Samarbeidet bygger på en ny regjeringsplattform, Granavolden-plattformen. Den kan leses i sin helhet her.

FMSO har raskt sammenlignet den nye plattformen med Jeløya-plattformen (utgått av Frp, Høyre og Venstre), og vi er glad for å se vold- og overgrepsfeltet blir bedre ivaretatt i den nye plattformen. Det er blant annet lagt til et helt underkapittel om bekjempelse av vold og overgrep i kapittel 4 - Justis, beredskap og innvandring. I avsnittet «Bekjempelse av vold og overgrep» (:20) skriver regjeringen:

 

Voldtekt, vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn og unge er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem. Antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn og unge har økt markant de siste årene, herunder spesielt nettrelaterte overgrep. Politiets ressurser og kompetanse til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep skal styrkes, og det skal legges til rette for bedre samarbeid med politi, skole, helsetjenesten, familievernet, barneverntjenesten og andre relevante etater. Regjeringen vil føre en helhetlig og offensiv politikk og prioritere arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner.

 

Regjeringen vil:

 • Følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn etter intensjonen, med konkrete tiltak og øremerking, gjennom å styrke forebyggende tiltak, behandling og oppfølging.

 • Styrke innsatsen mot voldtekt og heve politiets kompetanse på området.

 • Legge frem en egen strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn.

 • Styrke og videreutvikle Statens barnehus.

 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som arbeider for å bekjempe vold og overgrep.

 • Legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt.

 • Videreutvikle handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

 • Følge opp politireformen ved å fortsette å styrke politidistriktenes ressurser og kompetanse til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep.

 • Vurdere formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker.

 • Kvalitetssikre overgrepsmottakene.

 

Til sammenligning hadde Jeløya-plattformen følgende to punkt om vold og overgrep i sitt kapittel 4:

Regjering vil:

 • Fortsette å prioritere kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner
 • Styrke innsatsen mot voldtekt og heve politiets kompetanse på området

 

Et annet punkt som er nytt finner vi i kapittel 3 - Barn, familie, likestilling og forbrukerrettigheter: «Regjeringen vil styrke kompetansen i barnehage og skole for å avdekke og forebygge vold og overgrep» (:15), og under punktet «Likestilling» er følgende lagt til: «Regjeringen vil bedre seksualundervisningen i grunnskolen og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser» (:16, tillegget er uthevet). Regjeringen viderefører ønsket om å styrke arbeidet mot seksuell trakassering i skole og arbeidsliv.

 

FMSO er glad for å se at bekjempelse av vold og overgrep har blitt et eget punkt i den nye plattformen. Som det alvorlige folkehelseproblemet det er, skulle det bare mangle! Nå må vi sørge for at det følger penger med tiltakene, for å sikre at ord blir handling.

 

For spesielt interesserte, kan Jeløya-plattformen leses her.