Kampanje om avvergeplikten

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/ Illustrasjon fra dinutvei.no

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ved dinutvei.no og Justis- og beredskapsdepartementet skal i år gjennomføre en kampanje om plikten til å avverge vold i nære relasjoner og overgrep.

Når volden får et dødelig utfall, eller på andre måter kommer frem i lyset, stilles ofte spørsmål om hvorfor ingen grep inn. Kunne noen ha avverget?

Ifølge straffelovens § 196 Plikt til å avverge et straffbart forhold, er enhver forpliktet til «å søke avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.» Plikten til å varsle politiet, andre myndigheter eller på annen måte forsøke å avverge, gjelder altså når man kan hindre en fremtidig alvorlig straffbar handling eller ulykke. Den generelle avvergingsplikten gjelder også fagpersoner, og går foran lovbestemt taushetsplikt.

 

Det er for lite kunnskap om avvergingsplikten i befolkningen. En undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kunnskap om og holdninger til vold i befolkningen (2018) viser at bare 1 av 10 ansatte i helsevesenet eller skole, barnehage, SFO eller fritidsklubb kjenner til avvergingsplikten og vet hva den innebærer.

Å være klar over at vi alle har en avvergingsplikt, kan bidra til at volden synliggjøres og stoppes før det er for sent.

 

Har du en historie du vil dele? Send noen ord til kontakt@dinutvei.no

Du kan også lese mer om kampanjen på dinutvei.no