Informanter søkes til forskningsprosjekt

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Prosjektet er del av Ingrid Thunems masteroppgave i spesialpedagogikk og har fokus på personer med nedsatt funksjonsevne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Med nedsatt funksjonsevne menes sansetap, bevegelseshemminger og kroniske sykdommer som hemmer personen i dagliglivet. Det er tilstrekkelig at man selvidentifiserer seg som funksjonshemmet. De som blir intervjuet vil bli spurt om deres erfaring med hjelpeapparatet og/eller skolen. Det er ikke nødvendig å gå inn på detaljer av overgrepshistorien din.

 

Målet med prosjektet er å sette lys på utfordringene overgrepsutsatte med nedsatt funksjonsevne kan ha samt å utforske måter hjelpeapparatet kan forbedres på. Dette inkluderer møte med skolen, helsesøster, leger, fysioterapeut, ergoterapeut, habilitering, psykolog, sosionom og andre profesjonelle du har kommet i kontakt med.

 

Intervju er åpent til alle i alderen 18-35 og vil ta mellom 45 minutter og 1 time. Intervjuet kan gjennomføres enten via Skype, på telefonen eller ved å møtes. Det er helt frivillig å delta i studiet og du kan når som helst trekke samtykket uten å oppgi grunn. All informasjon vil bli anonymisert og bli behandlet i samsvar med personvernregelverk.

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker å ta del i prosjektet kan du kontakte Ingrid Thunem på 46 54 32 44 eller ith010@post.uit.no. Her kan du lese mer om forskningsprosjektet.