Godt nytt (skole)år!

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Ian Schneider/Unsplash

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

De nye læreplanene er her, og Fmso vil gratulere utdanningsmyndighetene med er læreplanverk som etter vårt syn gir et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre barn og unge om kropp, seksualitet og grenser, gi handlingskompetanse og vern mot overgrep.

Læreplaner for et nytt tiår

I november 2018 sendte Fmso høringsuttalelse til fagfornyelsen med innspill til de nye læreplanene for grunnopplæringen. Her problematiserte vi blant annet at vold og overgrep ikke forekom som begreper i skissene som da forelå. Vi ba om at de nye læreplanene skulle sikre barn og ungdom kunnskap om sine rettigheter når det gjelder kropp, grenser og seksualitet på alle trinn i skolen, og gi handlingskompetanse i møte med vold og overgrep ­­­‑ også digitalt. Vi ønsket at læreplanene og kompetansemålene skulle innrettes mot kritisk refleksjon over overgrep når det gjaldt omfang, kjønn, religion, etikk, samfunn, lovverk og rettsvesen.

Vi er glade for å se at våre ønsker har blitt oppfylt på de mest vesentlige punktene, og at norske utdanningsmyndigheter har presentert et læreplanverk som gir rom for en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til disse temaene på alle trinn. Vi håper de nye læreplanene tar oss inn i et nytt tiår med større åpenhet og kompetanse om vold og overgrep. Det kan bety mye for fremtiden til barna og ungdommene våre.

Seksuelle overgrep blant kompetansemålene for 4. trinn

Fra skoleåret 2020/21 trer det nye læreplanverket i kraft for de fleste fag og trinn. Nå skal barn og ungdom få kunnskap om sine rettigheter og handlingskompetanse til å oppsøke hjelp dersom de, eller noen de kjenner, er utsatt for overgrep.

De nye læreplanene har fokus på barns rett til vern i henhold til barnekonvensjonen, at elevene skal få kunnskap om menneskerettighetene, og kompetanse om blant annet psykisk og fysisk helse, seksualitet, mellommenneskelige relasjoner, respekt og grenser. Også digital adferd, normer og personvern er gjentakende tema i de nye læreplanene. Dette er tema som går igjen med ulike innfallsvinkler både i tverrfaglige tema, læreplanens overordnede del og i de enkelte fag.

Følelser, kropp, grenser, seksualitet, rettigheter og handlingskompetanse er også tematisert i kompetansemålene for hvert trinn. Fmso er opptatt av at dette må inn i skolen tidlig, derfor er det godt nytt at de første kompetansemålene etter 2. trinn tematiserer dette. For første gang er også begrepet seksuelle overgrep nevnt direkte i kompetansemålene for 4. trinn.

Sats på fremdtiden

Norge er forpliktet til å gi barn og unge kunnskap om vold og overgrep og om sine rettigheter, både gjennom Istanbulkonvensjonen og Barnekonvensjonen. Barn har rett til kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er, og hvor de kan få hjelp om de er utsatt[1]. Alle barn har dessuten rett til beskyttelse mot vold, og samfunnet har en plikt til å iverksette alle egnede tiltak for å beskytte barn mot vold, inkludert opplæringsmessige tiltak[2]. Istanbulkonvensjonen er også tydelig på Norges forpliktelser når det gjelder skolens opplæringstiltak og alderstilpasset læremateriell. Tema som blant annet kjønnsavhengig vold mot kvinner, skal i henhold til konvensjonen tas inn i læreplanene på alle utdanningsnivå.[3]

På vei inn i et nytt tiår er det på høy tid at opplæringen tar sikte på å gi barn vern mot overgrep, og behandler kunnskap om psykisk, fysisk og seksuell helse som en naturlig del av en helhetlig opplæring. Vi håper at de nye læreplanene blir fulgt opp med gode tiltak for å styrke støtten og kompetansen til lærerne i dette viktige arbeidet. Det er en satsing på fremtiden til barn og unge.

Vi ser frem til fortsettelsen, og ønsker en fredelig jul og et godt nytt (skole)år!

[1] FN-Sambandet 2018.

[2] FN-Sambandet 2018.

[3] Istanbulkonvensjonen 2017