Forslag til tiltak

Sentertilbudet bør være tilgjengelig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser. Dette krever en langsiktig satsning på universell utforming ved sentrene, både når det gjelder de fysiske omgivelsene og informasjonen som gis om tilbudet. Under følger forslag til tiltak senterne kan implementere for et mer likeverdig tilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Sentrene har ulike ressurser, og ulike forutsetninger for å implementere de anbefalte tiltakene, det anbefales derfor å gjøre en vurdering av hvilke tiltak som kan gjennomføres med enkle midler, og hva som eventuelt krever en mer langsiktig planlegging.

Informasjonsmateriell og nettsider

Kompetanseheving og internt organisasjonsarbeid

Utadrettet virksomhet

Universell utforming og tilrettelegging

Sentrene bør jobbe langsiktig med universell utforming og tilrettelegging. Sentrene har ulike ressurser for å gjennomføre tiltak. For små sentre med begrensede ressurser kan en god start være å kartlegge (steg 1) og gjennomføre enkle og kostnadslave tiltak (steg 4).

Organisasjoner og hjelpetilbud

Anbefalte ressurser

Ressurser på universell utforming og tilrettelegging

For å komme i gang er det mulig å ta kontakt med ditt kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne eller et konsulentfirma som jobber med universell utforming. Bufdir har utviklet en ressurs for systematisk arbeid med universell utforming i virksomheter. Les ressursen her.

Fotnoter

  1. § 20 i Likestillings- og diskrimineringsloven