Fremmedspraklig

Ressurser og kildehenvisninger

Anbefalte ressurser

Organisasjoner og fagmiljøer

Kilder

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). 2016. Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Prop. 12 S (2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2017. Tvangsekteskap. Hentet fra https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/Kunnskap_og_ressurser/Tvangsekteskap/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018a. Kunnskap om og holdninger til vold i befolkningen. Rapport.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 2018b. Veileder til Rundskriv 10/2018. Statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair. 2014. Resultater fra prosjekt Seksuell helse og trakassering i videregående opplæring 2013-2014. Psykologisk Institutt, NTNU.

Bredal, Anna. 2009. «Barnevernet og minoritetsjenters opprør: Mellom det generelle og det spesielle» i K. Eide, N. A. Qureshi, M. Rugkåsa og H. Vike (red.). Over profesjonelle barrierer: Et minoritetsperspektiv på psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal.

Dunfjeld, Grethe og Snefrid Møllersen. 2010. «Utvikling av et likeverdig psykisk helsevern til den samiske befolkninga i sørsamisk område. Erfaringer fra reiser i sørsamisk område» (s. 203 - 222). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Fjelltun, Aud-Mari Sohini. 2016. Vold og seksuelle overgrep i minoritetsetniske familier. NKVTS Nord. Hentet fra https://docplayer.me/7905293-Vold-og-seksuelle-overgrep-i-minoritetsetniske-familier-aud-mari-sohini-fjelltun-sykepleier-phd-fagteam-flyktninghelse-rvts-nord.html

FMSO. 2018. Faglig Plattform. Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm. 2018. Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Rapport 9/18. Bodø: Nordlandsforskning.

Eriksen, Astrid M.A., Ketil Lenert Hansen, Cecilie Javo og Berit Schei. 2015. «Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study". I Scandinavian Journal of Public Health 43: 588-596. doi: 10.1177/1403494815585936

Gerhardsen, E. 2010a. «Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? Erfaringer fra behandling av barn og unge i samiske miljøer», s. 123- 149. I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer.ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Gerhardsen, Elisabeth. 2010b. «'Jeg skjønner meg ikke på dem' - Om kulturelle faktorer i kommunikasjon» (s. 69 - 82). I Silviken, A. & Stordahl, V. (red.). Samisk psykisk helsevern: Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. ČalliidLágádus: Kárášjohka - Karasjok.

Gerhardsen, Elisabeth. 2017. Å snakke om det skammelige. Kulturelt perspektiv på å fortelle om overgrep, med fokus på det samiske. Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS). Videoforedrag: https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/videoforedrag-fra-sanks/elisabeth-gerhardsen-a-snakke-om-det-skammelige

Grunnloven. 1814. Kongeriket Noregs grunnlov. LOV-1814-05-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5

Hansen, Ketil Lenert. 2012. «Samehets, fordommer og helse», s. 71-79. I Jentoft, S., Nergård J.-I. & Røvik, K. A. (red.). Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Bind 2. Orkana Akademisk: Stamsund.

Holthe, Mira Elise Glaser, Mona-Iren Hauge og Mia Cathrine Myhre. 2016. Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 1/2016.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 2018. https://www.imdi.no/tolk/

Kleiven, Tormod. 2004. Når den utsatte blir usynlig. Om seksuelle overgrep i kristne miljøer. Oslo: Luther forlag.

Lidén, Hilde og Cathrine Holst Salvesen. 2016. «De sa du må». Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2016:09.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 2018. www.ldo.no

Love, Gillian; De Michele, Grazia; Giakoumidaki, Christina; Herrera Sánchez, Eva; Lukera, Mary Frances; Cartei, Valentina. 2017. Improving access to sexual violence support for marginalised individuals: findings from the LGBT and BME communities. Policy Press.

Mossige, Svein og Kari Stefansen. 2016. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. Nova-rapport nr. 5/16.

Mossige, Svein og Grete Dyb. 2009. Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. Nova-rapport 22/09. Hentet fra http://www.nova.no/asset/3978/1/3978_1.pdf

Magelssen, Ragnhild. 2007. Kultursensitivitet. Om å finne likhetene i forskjellene. 2.utg. Oslo: Cappelen Damm.

MiRA - ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. 2015. Barnevern i et mangfoldig samfunn - en håndbok for interesserte. Oslo: MiRA-senteret.

Norbakken, E. 2012. Når ord mangler. Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. Masteroppgave i diakoni. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). 2018. Vold og overgrep i samiske samfunn. Rapport.

NOU 2014:8. Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Politiet. 2019. Hva er menneskehandel? Hentet fra https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/hva-er-menneskehandel/

ProSentret. 2017. Mistanke og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex. Oslo: ProSentret. Rapport.

Redd Barna. 2015. «Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke fortelle»: Utfordringer ved avdekking av seksuelle overgrep mot barn i minoritetsfamilier. Redd Barna. Rapport.

Reform og FMSO. 2017. Ser vi gutta? Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Kunnskapsoversikt og 33 anbefalte tiltak. Rapport.

Regan, L., Coulter, M., Chantler, K., Davenport, R., & Green, L. 2012. Exploring the service and support needs of male, lesbian, gay, bi-sexual and transgendered and black and other minority ethnic victims of domestic and sexual violence. Report prepared for Home Office SRG/06/017. Bristol: University of Bristol.

Schou, Line, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen. 2007. Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Rapport 2007:8. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Selvhjelp Norge. 2017. Selvhjelp.Hentet fra http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelp/

Skogøy, Elin. 2008. Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Veileder, NKVTS. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Smette, Ingrid, Kari Stefansen og Jane Dullum. 2017. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Rapport 16/17. Oslo: NOVA.

Sommerfeldt, Marianne Buen, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien. 2014. Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. Rapport 3/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Statistisk sentralbyrå (SSB). 2018. www.ssb.no

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. 2014. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Trane, Kristin. 2011. «Vi tåler å høre din historie». Prosjektrapport. Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Sør-Trøndelag.

Tyldum, G., H. Lidén, M-L Skilbrei, C.F. Dalseng og K.T. Kindt. 2015. Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Fafo-rapport 2015:45. Oslo: Fafo.

Utlendingsdirektoratet (UDI). 2019. Oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet. Hentet fra https://www.udi.no/skal-soke/oppholdstillatelse-for-de-som-har-blitt-mishandlet/

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen. 2017. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapport 2017/13. Oslo: Statistisk sentralbyrå (SSB).

Øverli, Ingvil Thallaug, Solveig Bergman og Ann-Kristin Finstad. 2017. «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapport 2/2017. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

  1. LDO 2019