Rutiner for sosiale tilbud

I sentrenes faglige plattform poengteres det at1:

  • Alle tilbud ved sentrene skal være kunnskapsbaserte, og utarbeidet på bakgrunn av faglige vurderingen innenfor en traumesensitiv ramme.

Sosiale tilbud skal således ha et faglig og kunnskapsbasert fundament, og det er flere forhold som tas hensyn til ved opprettelsen av et tilbud. Eksempel på planleggingsverktøy som kan være nyttige i opprettelsen av et nytt tilbud er den didaktiske relasjonsmodellen og retningslinjer for inkluderende gruppetilbud.

Deltakere

Ved opprettelsen av sosiale tilbud er det brukernes beste som er i fokus, og det er viktig at tilbudet oppleves konstruktivt for alle deltakerne. Det vil si at man skal oppleve deltakelsen som relevant og knyttet til motivasjonen for være med, enten man er mest opptatt av selve aktiviteten eller det sosiale.

Senteret må også ta hensyn til evt. forutsetninger brukere har for å være med, som alder, språk, forkunnskaper, eventuelle helseutfordringer eller behov for tilrettelegging. Helseutfordringer og språkforståelse kan påvirke utbyttet for den enkelte.

Senteret gjør en tilpasning av brukergruppen og vurderer gruppen som helhet opp mot den enkelte bruker sine individuelle mål. Denne vurderingen foregår kontinuerlig.

Rammer

Senteret må ta stilling til om det skal være mulig å stikke innom aktiviteten/tilbudet, eller om det skal være for de samme deltakere fra start til slutt. Noen tilbud krever mer ressurser, og det vil da være nyttig med på- og avmelding eller «minimum x antall påmeldte» for å sikre nok interesse før gjennomføring. For noen tilbud kan det også være et poeng at gruppesammensetningen er stabil over tid, mens andre tilbud kan være mer egnet for spontan påmelding.

Ved opprettelsen av nye sosiale tilbud, vil det gjøres en vurdering av lokaler, bemanning og økonomiske ressurser. I retningslinjene til Bufdir påpekes det at sentrene ikke kan ta betalt for aktiviteter, bortsett fra mindre utgifter til mat o.l.

Tilbudene skal være likeverdig og tilrettelegges i henhold til følgende veilederkapitler: Forebygging av diskriminering, Tilrettelegging for brukere, Kultursensitivitet, og Bruk av tolk.

Overbehandling

Senteret må hele tiden vurdere om det er til brukerens beste å benytte de sosiale, lavterskel tilbudene. Det er viktig å finne en god balanse for brukeren sin tilstedeværelse på senteret. Derfor kan det være lurt at det er begrenset åpningstid for innomstikk/åpent hus, og at senteret forsøker å unngå at brukeren har senteret som eneste sosiale arena.

Det skal være trygt for alle å benytte tilbudene ved sentrene, og det skal alltid være minst en ansatt til stede i aktivitetene som har ansvaret for å følge den opp. Noen skal følge opp de målene brukeren har satt, og det er viktig at det er noen utenfra som kan reflektere rundt de individuelle målene sammen med brukeren. Denne oppfølgingen skal blant annet bidra til at det ikke virker mot sin hensikt å delta i de sosiale tilbudene.

Før en bruker trer inn i sosiale tilbud skal vedkommende ha vært i en enesamtale, der bruker sitt nettverk og sosiale støtte kartlegges. I tillegg ser man også om brukeren sine interesser, behov og individuelle mål. Enesamtalene gir et overblikk over bruker sin helsesituasjon og om vedkommende er frisk nok til å benytte senteret. Dette er også av hensyn til andre brukere.

 

Fotnoter

  1. Fmso.no/tilbudet-ved-sentrene