Klikk her for å komme til veilederne

Kunnskap om overgrep og kjønn

Omfang og forekomst

Norsk forskning på vold og overgrep har så langt hovedsakelig kartlagt overgrepserfaringer blant personer som identifiserer seg som enten mann eller kvinne. Studiene har i liten grad skilt mellom cispersoner og transpersoner eller spurt om seksuell orientering. Vi kan derfor ikke si noe sikkert om forekomstforskjeller basert på kjønn og seksuell orientering, utover at kvinner er oftere utsatt enn menn. Omfangstallene vi har, tilsier imidlertid at overgrep er en alt for vanlig erfaring, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

I den siste nasjonale undersøkelsen om vold og voldtekt fra 2014, oppga 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep1. Nesten 1 av 10 kvinner og rundt 1 av 100 menn sa de hadde blitt voldtatt. Halvparten av kvinnene hadde blitt voldtatt før fylte 18 år og halvparten av mennene før fylte 15 år. De aller fleste kjente overgriperen, som oftest var en mann.

Nasjonale undersøkelser blant ungdom har også funnet høy forekomst av seksuelle overgrep2. En studie fra 2015 viser at omlag 1 av 4 hadde opplevd minst en form for seksuell vold i oppveksten3. Kjønnsforskjellene mellom gutter og jenter i utsatthet er betydelige, men endrer seg med type overgrep. Forskjellene er for eksempel langt mindre når det kommer til seksuell kontakt før fylte 13 år med noen minst 5 år eldre enn for voldtekt4, og mindre for tvungen analsex enn tvunget samleie5. Ungdomsundersøkelsene fant dessuten en høyere forekomst av kvinnelige overgripere for mange typer overgrep mot gutter.

 

LHBTIQ-personer

Få norske undersøkelser har sett på forekomst av seksuell vold blant LHBT-personer, og kun en av disse ble gjennomført med et representativt utvalg av befolkningen6. I en 2018-undersøkelse om befolkningens kunnskap om og holdninger til vold, oppga en høyere andel av ikke-heterofile enn heterofile at de selv hadde vært utsatt for seksuell vold7. Internasjonale studier har gitt svært varierende omfangstall når det gjelder overgrepserfaringer blant LHB-personer8.

En levekårsundersøkelse blant skeive med innvandrerbakgrunn fant høy forekomst av overgrepserfaringer i sitt utvalg9. Nesten halvparten (45%) hadde opplevd å bli presset til seksuelle handlinger og 1 av 4 (25%) hadde opplevd voldtekt. Innenfor denne gruppen var det mindre kjønnsforskjeller i overgrepserfaringer enn i befolkningen for øvrig: 30% av kvinnene, 20% av mennene og 24% av ikke-binære/personer som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne, oppga at de hadde opplevd seksuell vold.

Med unntak av ovennevnte studie, finnes det per 2019 ingen norske studier som har undersøkt omfang av overgrepserfaringer blant transpersoner. Internasjonale studier har imidlertid funnet at transpersoner er utsatt for overgrep på lik linje, eller mer, enn ciskvinner10. I en ikke-representativ helseundersøkelse gjennomført blant 800 transpersoner i Sverige, oppga 1 av 3 (30%) at de hadde opplevd å bli tvunget til sex mot sin vilje11. I aldersgruppen 20-44 år oppga mer enn 1/3 at de hadde blitt utsatt for seksuell vold i løpet av de siste 12 månedene.

Fotnoter

 1. Thoresen og Hjemdal 2014
 2. Myhre m.fl. 2015, Mossige og Stefansen 2016
 3. Myhre m.fl. 2015
 4. Myhre m.fl. 2015
 5. Mossige og Stefansen 2016
 6. Bufdir 2018a
 7. Bufdir 2018a
 8. Fjær m.fl. 2013, Brown og Herman 2015
 9. Eggebø m.fl. 2018
 10. Brown og Herman 2015, Folkhälsomyndigheten 2015, James m.fl. 2016.
 11. Folkhälsomyndigheten 2015