Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor.

Ny voldtektskommisjon

17. februar satte Regjeringen ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.

Utvalget skal blant annet drøfte årsakene til voldtekt og grunnen til at få anmelder og skal utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak. Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad skal lede utvalget. 

Det er 14 år siden det ble foretatt en gjennomgang av voldtektsfeltet i Norge (NOU 2008: 4 «Fra ord til handling») og forslagsstillerne viser til at det er behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, bedre straffeforfølgningen av gjerningspersoner samt evaluere og vurdere de tiltak man allerede har.

Det var stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland fra SV som fremmet forslaget om å nedsettes en voldtektskommisjon i et representantforslag.

Utvalgets mandat

Målet med utredningen er å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utredningen skal ha et gjennomgående kjønnsperspektiv.

Utvalget skal blant annet:

  • Drøfte årsakene til voldtekt
  • Drøfte årsaken(e) til at få anmelder voldtekt, og foreslå tiltak for at flere anmelder, særlig grupper som i liten grad oppsøker hjelp (personer med ulike typer funksjonshemminger, menn, ungdom og personer med minoritetsbakgrunn)
  • Drøfte årsaken(e) til at antallet saker om seksuallovbrudd har økt
  • Vurdere politi og påtalemyndighetens håndtering av voldtektssaker, herunder saksbehandlingstider, henleggelser, oppklaringsprosent mv.
  • Vurdere det forebyggende arbeidet mot voldtekt av barn, ungdom og voksne og foreslå tiltak for å styrke den forebyggende innsatsen. Tiltakene skal ha et mangfoldsperspektiv.

Utvalget skal vurdere hvordan tiltak kan gjennomføres innenfor dagens ressursbruk i sektoren, og vurdere de økonomiske og administrative, og andre vesentlige konsekvenser på kort og lang sikt, i samsvar med utredningsinstruksen.

Mer om utvalgets medlemmer og mandet kan leses på regjeringen.no

Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av januar 2024.

Skriv til oss her