Det nye Mannsutvalget ble presentert av Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i dag. Foto: Ilja C. Hendel/ Kulturdepartementet

Anette Trettebergstuen presenterte nytt Mannsutvalg.

Claus Moxnes Jervell leder nytt Mannsutvalg.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterte i dag sammensetningen av det nye Mannsutvalget. Utvalget skal ledes av Claus Moxnes Jervell, og skal legge frem sin innstilling 22. mars 2024.

Nok. Norge er glad for at både seksuell trakassering, voldsutøvelse og voldsutsatthet er en del av mandatet. Dette var også vår anbefaling da vi deltok på innspillsmøtet til mandatet før sommeren.

I mandatet står følgende:

Vold og seksuell trakassering

Kvinner og menn utsettes for ulike typer vold og i ulike sammenhenger. Menn er både utøvere av og ofre for vold. Vold i nære relasjoner utgjør en av de største barrierene for å nå målet om likestilling.

Voldsutøvelse

Menn er overrepresentert blant utøvere av vold mot kvinner, men også mot andre menn. Menn er overrepresentert blant utøvere av seksuell vold mot kvinner og barn. 30–50 prosent av alle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge, og gutter er klart overrepresentert blant de som utviser problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Voldsutsatthet

Menn er generelt mer utsatt for vold enn kvinner og de er mer utsatt for kroppsskade og - krenkelse. Psykisk vold er et utbredt fenomen og den voldsformen som både menn og kvinner utsettes for oftest. Menn utsettes også for seksuell vold, men forskning tyder på at seksuelle overgrep er svært tabubelagt for menn, og at menn utsatt for seksuell vold møter særskilte barrierer for å søke hjelp. Både kvinner og menn utsettes for vold i nære relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold. Vold i nære relasjoner er svært inngripende og byr på noen helt spesielle utfordringer, særlig for den som er utsatt.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er et vedvarende samfunnsproblem og en viktig likestillingsutfordring. I 2019 oppgir om lag 114 000 yrkesaktive (4 prosent) at de en gang i måneden eller mer blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplass. Langt flere kvinner enn menn blir trakassert. Ungdata sin undersøkelse fra 2019 viser dessuten at 32 prosent av elever på videregående skole rapporterer at de har blitt utsatt for en form for seksuell trakassering det siste året. Også denne undersøkelsen viser kjønnsforskjeller.

Utvalget må:

  • peke på årsakene til at menn er overrepresentert blant de som utøver vold
  • foreslå løsninger for hva som skal til for å forbygge og hindre at menn utøver vold
  • foreslå hvordan volden menn utsettes for i større grad kan avdekkes og hvordan voldsutsatte menn kan få bedre hjelp
  • peke på hva som er årsakene til at få voldsutsatte menn søker hjelp, og foreslå tiltak for at flere menn søker hjelp
  • foreslå løsninger for å motvirke seksuell trakassering.

Mandatet i sin helhet kan leses her.

Utvalget har følgende medlemmer:

Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær, Oslo (utvalgsleder)

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder, Oslo

Arne Børke, prosjekteringsleder, Stokke

Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Kristiansand

Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Bergen

Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Stavanger

Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Kautokeino

Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Hammerfest

Aasmund Nordstoga, gardbrukar, Vinje

Liza Reisel, forsker Oslo

Ola By Rise, direktør, Trondheim

Are Saastad, daglig leder, Oslo

Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Oslo

Camilla Stoltenberg, direktør, Oslo

Sylo Taraku, direktør, Drammen

Wasim Zahid, lege, Lommedalen

Nils-Erik Ulset, fagkonsulent, Tingvoll

 

Nok. Norge ser frem til å følge arbeidet, og ikke minst til å se hvilke anbefalinger utvalget lander på!

Skriv til oss her