Foto: Signe Luksengard

Status quo for Nok.-sentrene i 2023.

Det har vært mye spenning knyttet til statsbudsjettet for 2023, men heller ikke i neste års budsjett legges det opp til en ny finansieringsordning for Nok.-sentrene.

“Det er synd, for dette haster”, sier daglig leder i Nok. Norge Ingvild Hestad Torkelsen og fortsetter: “Med over 38 000 henvendelser i 2021 er sentrene en utrolig viktig aktør for utsatte, pårørende og fagpersoner over hele landet. En ny finansieringsordning vil innebære bedre bemanning og bedre rekkevidde for tilbudet, og flere utsatte vil få hjelp. Det forebyggende arbeidet som gjøres i skolen vil også styrkes”.

Dagens ordning

Sentrene er i dag finansiert med 20 % kommunale midler og 80 % statlige. Denne ordningen har noen store svakheter:

  • Den er ressurskrevende. De daglige lederne bruker svært mye tid på å sikre inntekter fra år til år.
  • Kommuneøkonomien er presset og selv små kutt til sentrene gir store utslag i den statlige støtten.
  • Dagens ordning gjør det vanskelig å få et likeverdig tilbud over hele landet
  • Det er vanskelig for de minste sentrene å vokse.

Anbefalte tiltak

Det er et offentlig uttalt mål at sentrene skal gi likeverdige tilbud over hele landet. Oslo Economics sin rapport fra 2020 konkluderer med at dagens finansieringsordning gjør dette vanskelig og at de minste sentrene er spesielt sårbare. Deres anbefaling er at sentrene blir statlig fullfinansiert. Beregninger gjort av Bufdir viser at dette vil innebære en økning over statsbudsjettet på omlag 50 millioner kroner.

“Gode lavterskeltilbud er en viktig del av Nok. sin nullvisjon for seksuelle overgrep. De utsatte får et tilbud på Nok.–sentrene som de ikke får andre steder. Tilbudet er fleksibelt, lavterskel og gratis. Derfor er en ny finansieringsordning for sentrene et viktig politisk tiltak og vår viktigste sak også neste år” avslutter Torkelsen.

Mer penger til skolehelsetjenesten

Regjeringen bevilger 45 millioner ekstra til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 15 millioner til et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Et viktig tiltak i en nullvisjon er gode forebyggende tiltak. Dette arbeidet starter før barn blir født og fortsetter gjennom hele oppveksten. Skolen er en viktig arena for barn og unge i mange år og en trygg og tilgjengelig skolehelsetjeneste er derfor et svært viktig forebyggende tiltak for barn og unge. Det er derfor gledelig at denne tjenesten styrkes. 

I tillegg til å ha en tilgjengelig skolehelsetjeneste, mener Nok. at det bør være mer seksualitetsundervisning i skolen. Den siste ungdomsundersøkelsen om seksuell trakassering og sexpress i norsk skole, viser hvor nødvendig det er med økt innsats på dette området. I budsjettforslaget beskrives seksualitetsundervisning gjennom de nye læreplanene som viktig for likestilling og mot diskriminering, men Nok. skulle gjerne sett et større løft i støtten til seksualitetsundervisning. Nok. kommer til å fortsette å jobbe for mer forebyggende arbeid i skolen og blant lærerstudenter.

Prop. 1 2022 – 20223 for Barne- og familiedepartementet kan leses her.

Skriv til oss her