dan-burton-jefp4KYqxSM-unsplash

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år.

Bufdir har nå publisert statistikken fra 2022 for de femten Nok.-sentrene, i tillegg til seks andre aktører. Statistikken viser noen sentrale kjennetegn ved dem som bruker sentrene, totalt 3 474 besøkende i alt. Besøkstallet var dermed på samme nivå som før pandemien. 

Vi synes først og fremst det er svært positivt at sentrene har femti prosent nye brukere, det betyr at flere som trenger det, tar oss i bruk, sier Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge, paraplyorganisasjonen for Nok.-sentrene. 

Gå til statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep her.

Viktig tilbud 

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er finansiert av Bufdir, og gjennom driftsavtaler med kommuner. De gir tilbud til utsatte, og bidrar med spisskompetanse på seksuelle overgrep til kommunene.

Tilbudet som gis ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep er svært viktig for befolkningen, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Tove Bruusgaard, i en pressemelding.

I februar i år viste NKVTS omfangsundersøkelse av seksuelle overgrep at svært mange utsettes for dette i løpet av livet.

Undersøkelsen viste at omfanget av personer som oppgir å ha vært utsatt for voldtekt særlig har økt i aldersgruppen 18–29 år siden forrige undersøkelse i 2014. Dette kan være en av årsakene til at sentrene har flere yngre brukere nå enn før, sier Bruusgaard. 

Nok. Norge ønsker lavterskeltilbud til yngre utsatte

Omfangsundersøkelsen om vold og overgrep fra NKVTS viste at halvparten av dem som har vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang var under 18 år da det skjedde.

Nok.-sentrene tar i dag i mot ungdom ned til 16 år, men de fleste av sentrene har ikke barnefaglig kompetanse for å ta imot barn under dette som er utsatt for overgrep.    

Bufdirs statistikk viser at kun 6 % av brukerne på sentrene er under 18 år, sier Hestad Torkelsen i Nok. Norge. 

Daglig leder Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen.

Generelt sett er det positivt at vi ser at brukerne våre er noe yngre enn tidligere. Samtidig er vi bekymret fordi vi jo vet at det nettopp er de under 18 år som i særlig grad har opplevd voldtekt med makt og tvang.

– Det er stor variasjon i tilbudet som gis til barn, unge og deres pårørende. Det viser Barneombudets rapport fra 2022. Tilbudet bør være mer likeverdig over hele landet, og lokalt tilgjengelige lavterskeltilbud som Nok. kan gi dette, men da må sentrene få utvikle den kompetansen, sier Hestad Torkelsen.

For å styrke den barnefaglige kompetansen på sentrene, ønsker Nok. Norge en egen tilskuddsordning. I tillegg vil det styrke tilbudet generelt om sentrene fikk midler til å opprette satellitt-kontor på steder de i dag ikke er å finne. 

Vi ser med forventning fram til regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner som kommer til høsten, og til Voldtektsutvalgets NOU som kommer neste år, hvor vi håper at denne gruppa blir løftet fram, avslutter Hestad Torkelsen. 

Skriv til oss her