Nok. Norge deltok på høring i Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Høring i Familie- og kulturkomiteen

Nok. Norge deltok også i år på høringen i Familie- og kulturkomiteen for å kommentere det foreslåtte statsbudsjettet for 2023. Det viktigste for oss er fremdeles en ny finansieringsordning, men frem til den er på plass må Nok.-sentrene sikres mer penger.

Innlegget i sin helhet:

Hei. Mitt navn er Ingvild Hestad Torkelsen og jeg kommer fra Nok. Norge. Takk for muligheten til å delta på høringen også i år.

Regjeringen har vært tydelig på at neste års statsbudsjett blir stramt, men at forebygging av psykiske lidelser og rus skal styrkes. Vi er derfor overrasket over at lavterskeltilbudene til utsatte for seksuelle overgrep ikke er prioritert i budsjettforslaget. 

Vi har tidligere snakket om behovet for en ny finansieringsordning for sentrene, som anbefalt i to rapporter bestilt av Bufdir. Dette er fremdeles det viktigste tiltaket for å nå målet om et likeverdig tilbud, men frem til det skjer _må_ sentrene sin nåværende økonomi prioriteres. 

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem.

Nok.-sentrene er et lavterskel hjelpetilbud der man kan få hjelp til å  rydde opp i det som er vanskelig. Å bearbeide tidlig er for mange viktig for å forebygge psykiske lidelser.

De senere årene har vi sett en endring i brukergruppen: stadig flere bruker er yngre, og de bruker senteret kort tid etter å ha blitt utsatt for et overgrep. I disse tilfelle blir sentrene brukt færre ganger før brukeren går videre. 


Det gjør at sentrene kan hjelpe flere. Og det gjør de hvert år. Men – pågangen øke fortere enn sentrene gis mulighet til å oppskalere. En daglig leder forteller meg:

Kommunene og helse Sør-øst er stabile (men med det så betyr det altså ingen krone- eller øreoppgang i det, samme beløp som i fjor og året før…), så det det i praksis betyr er at det sakte men helt sikkert ikke vil være nok til å opprettholde tilbudet på dagens nivå, spriket mellom forespørsel og mulighet til å tilby vil bli dårligere kommende år, eller året etter.”

Dette er ikke bærekraftig og det gir ikke et likeverdig lavterskeltilbud.Og et likeverdig lavterskeltilbud bør man prioritere, også i trange tider. Kanskje spesielt da siden vi vet at usikre tider gir forhøyet risiko for psykiske lidelser. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig og det holder folk friske. 

Den foreslåtte økningen på 2,6 % er under prisveksten og innebærer at tilbudet i realiteten svekkes særlig med tanke på at pågangen øker. Derfor må Nok.-sentrenes økonomi sikres i et år som kommer til å bli krevende for veldig mange, og vi ber komiteen om følgende:

  • Styrke Post 61, kap 840 med 10 millioner i statsbudsjettet for 23 i påvente av en ny finansieringsordning
  • Vi ber komiteen om å sørge for en statlig fullfinansiering av sentrene fra 2024.

Viser også til innspillet vi har sendt inn i forkant. Tusen takk. 

Statsbudsjettet 2023:

Sak på noknorge.no: “Status quo for Nok.-sentrene

Innlegg i Klassekampen 22.10: “Tidlig hjelp er viktig”  

Høringsnotatet.

Skriv til oss her