Høy utsatthet for seksuelle krenkelser blant jevnaldrende.

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen / Screenshot av rapportens forside

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet undersøkt omfanget av erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge i Norge.

Rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av volds- og overgrepserfaringer og omsorgssvikt i oppveksten blant ungdom i alderen 12-16 år (UEVO-studien).

Studien er en tverrsnittsundersøkelse av norsk ungdom i alderen 12 til 16 år. Deltakere ble rekruttert på skolen, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden. Data ble samlet inn i perioden januar- februar 2019. Det var 9 240 ungdommer som takket ja til å være med i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at voldshendelser i barndommen svært sjelden skjer isolert. De fleste som har vært utsatt for én type vold eller overgrep, har også opplevd andre former for vold eller overgrep.

Resultatene gir et tydelig bilde av utsatthet for seksuelle krenkelser og overgrep ungdommer imellom. I overkant av 1 av 5 har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, og langt flere jenter enn gutter har vært utsatt. Det er i all hovedsak familieøkonomi og foreldres vansker med rus, psykisk sykdom eller kriminalitet som henger sammen med å ha hatt volds- og overgrepserfaringer i oppveksten.

Ungdom med en funksjonsnedsettelse har flere volds- og overgrepserfaringer enn ungdom uten. Ungdom som ikke ønsker å kategorisere seg selv som hverken gutt eller jente har også flere erfaringer med vold og overgrep.

Kun et mindretall av ungdom utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med at de har vært utsatt for vold og/eller overgrep.

Her er rapporten i sin helhet. Anbefalt lesing. Kapittel 6 omhandler seksuelle overgrep og krenkelser.