Forslag til ny lov svekker de voldsutsatte.

I utkastet til en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, er det vanskelig å se noen fordeler for de fornærmede.

I det nye lovforslaget foreslår departementet at det som hovedregel skal foreligge dom eller rettsforlik som gir den voldsutsatte rett på erstatning fra skadevolder, for at det skal utbetales erstatning fra staten.

Nok. er uenig i at det skal stilles krav til dom eller rettsforlik for få erstatning fra staten. Vi forstår ønsket om en rask og effektiv prosess, men dette må ikke gå på bekostning av en rettferdig prosess hvor man har mulighet til å få erstatning. Fokus bør ligge på at de(n) ansvarlige stilles til ansvar, og at den som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep får en rettferdig behandling.

Nok. vet at det er utfordrende for mange å anmelde seksuallovbrudd. Vi kan ikke ha en lov som gjør terskelen for å anmelde høyere.

Videre vet vi at rettssaker ofte er en stor belastning for de voldsutsatte. Dersom det nye lovforslaget blir vedtatt slik det står nå, må voldsofre gå til sivilt søksmål mot skadevolder, og vinne, for å kunne få voldsoffererstatning fra staten. Dette mener vi er helt urimelig.

Departementet anser det nødvendig å redusere statens utgifter og få en tydeligere prioritering. Vi har forståelse for det, men det er en beklagelig prioritering dersom dette går ut over en av de mest sårbare gruppene i samfunnet – personer som er utsatt for vold og overgrep.

Nok. har skrevet mer om dette, og andre konsekvenser av lovforslaget, som du kan lese i det fullstendige høringssvaret.