Bakgrunn for veilederen

I retningslinjene fra Bufdir står det at sentrene skal være et selvhjelpstilbud til voksne personer. I dette ligger det at sentrene blant annet skal tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud. Relevante sosiale aktiviteter kan utgjøre en del av det tilbudet sentrene tilbyr1.

I NOVA sin evaluering av sentrene fra 2017, var en av anbefalingene at de sosiale tilbudene er noe sentrene bør ha, fremfor noe de kan ha. Det ble også anbefalt å stille krav til de sosiale tilbudene, særlig med tanke på at de bør være sosialfaglig innrettet2.

Det ble lagt særlig vekt på at det positive ved sentrenes tilbud er at de er lavterskel, at det ikke er press på å bli frisk, men at man kan få hjelp til bearbeiding hvis man ønsker det, og at sentrene kan være en sosial treningsarena3.

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at en del sentre har valgt å redusere omfanget eller gå helt bort fra å ha sosiale tilbud. Det kan være flere grunner til det: Ved noen sentre er brukergruppen endret, og de nye brukerne benytter andre tilbud. For andre kan det være at det krever for mye ressurser å holde de sosiale tilbudene i gang, og at man derfor prioriterer samtaletilbudene. De fleste sentrene har sosiale tilbud i noen grad.

Denne veilederen er ment å gi et rammeverk for hvordan sentrene jobber med sosiale tilbud. Da alle tilbud ved sentrene er basert på hjelp til selvhjelp og brukermedvirkning, anbefales det å også lese veilederen Hjelp til selvhjelp for å få en forståelse av hvordan dette gjøres på sentrene.

Sosiale tilbud ved sentrene

De sosiale tilbudene bærer preg av å være de mest fleksible og de som varierer mest. I likhet med de andre tilbudene skal det ligge kunnskapsbaserte vurderinger til grunn for å tilby dem, i henhold til faglig plattform.

Selv om de sosiale tilbudene varierer mellom sentrene og tilpasses brukernes utgangspunkt, er de som regel innenfor kategoriene fysisk aktivitet (yoga, turer, sport m.m.) kreative grupper (musikk, maling m.m.) og sosiale fellesskap (felles lunsj, åpent hus o.l.).

Kunnskapsgrunnlaget vil variere etter innholdet, men kunnskap om betydningen av sosial støtte er et viktig grunnlag for alle tilbudene.

Sentrene vurderer til enhver tid om og hvilke sosiale tilbud de skal ha. Hvordan de skal organiseres baseres på faglige vurderinger av gruppens sammensetning, brukernes behov og tilgjengelige ressurser.

Fotnoter

  1. Bufdir 2019.
  2. Smette m.fl. 2017.
  3. Smette m.fl. 2017.