FMSO_sosiale tiltak

Evaluering

Jevnlig evaluering av tilbudene gir mulighet til å gjøre justeringer og se om tilbudet fungerer etter hensikten. Både brukere og ansatte bør delta i evalueringsarbeidet. Metoder for innhenting av informasjon vil variere ut ifra tilbudets form, målsetting og tilgjengelige ressurser.

I evalueringen er det ønskelig å få fram subjektive erfaringer knyttet til deltakelse, utbytte og involvering. Innsikt i og forståelse for brukernes opplevelser og oppfatninger, er en forutsetning for videreutvikling og tilpasning av tilbudet. I tillegg kan evalueringen ha en egenverdi i kraft av å bidra til selvrefleksjon for den enkelte bruker.

Evaluering har som mål å kvalitetsutvikle undervisningen, samt etterspørre nytte. Ble målene nådd? Hvordan fungerte metodene i forhold til mål, rammer og målgruppe? Hva var mest nyttig? Er det noe som kan gjøres bedre til neste gang?

Evalueringsmodell

En evaluering kan gi ulike svar avhengig av hvordan man legger den opp. Noen ting kan være lett å si i en gruppe, og i noen grupper vil en åpen evaluering være uproblematisk. I andre tilfeller må man anonymisere for å få ærlige svar. Sentrene velger i forståelse med brukerne den evalueringsformen som er best tilpasset det aktuelle tilbudet og gruppa.

 • Formål: Hva er formålet med evalueringen? Hva ønsker dere å få ut av den?
 • Innhold: Skal fokuset være på innholdet, prosessen eller resultatet?
 • Form: Skal evalueringen foregå individuelt eller i gruppe? Skal evalueringen være åpen eller anonym?
 • Spørsmål: Hvilken form skal spørsmålene ha? Åpne spørsmål, lukkede spørsmål, avkryssing?
 • Format: Skal evalueringen foregå skriftlig eller muntlig? På papir eller digitalt? Begge deler?
 • Internevaluering: Er det noe som kun skal evalueres internt (ansatte)?

Gjennomføring

Eksempler på hvordan man kan gjennomføre evalueringer:

 • Kartlegging ved oppstart av tilbud: Ved oppstarten av et nytt tilbud eller i forbindelse med nye deltakere kan det være nyttig å innhente informasjon om deltakernes motivasjon for å delta. Deltakerne kan for eksempel bli bedt om å formidle behov, ønsker og forventninger knyttet til tilbudet.

 

 • Tilbakemeldinger underveis: Å få tilbakemeldinger fra deltakerne og evaluere tilbudene internt blant de ansatte underveis kan være nyttig for å vurdere ressursbruk og eventuelle utfordringer knyttet til tilbudet. Deltakerne kan for eksempel bli spurt om å gi refleksjoner omkring tilbudet, utføringen og egen rolle i den sosiale aktiviteten.

 

 • Oppsummering på allmøte: Noen av sentrene har slike møter en gang i måneden, andre to ganger i året. Uansett kan årsmøtet være en god anledning til å oppsummere og får tilbakemeldinger på de sosiale tilbudene som har vært gjennomført, og få tips til hvilke tilbud det er ønskelig å ha fremover.

 

 • Brukerundersøkelse: Brukerundersøkelser er en fin måte å få tilbakemeldinger på fra brukere. Her kan man få oversikt over hvilke sosiale tilbud som har fungert godt eller mindre godt, få innspill til nye aktiviteter og innsikt i hva som har vært av betydning for deltakere.

 

 • Intern evaluering: De ansatte bør ha interne evalueringer av de sosiale tilbudene. Her kan man ta opp eventuelle utfordringer ved de sosiale tilbudene som de ansatte har møtt på, diskutere ressursbruk, se på brukerevalueringer og egen innsats i gjennomføring av tilbudet.

Avvikling av tilbud

En evaluering av tilbudet bør ligge til grunn for hvorvidt et tilbud bør avvikles eller ikke. Dersom et tilbud skal avvikles bør dette gjøres i samarbeid med eventuelle brukerrepresentanter og alle brukere bør informeres.