FMSO_forebyggende i skolen

Kilder

Barnehageloven. 2005. Lov om barnehager. LOV-2005-06-17-64. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Bufdir 2019a. «Jeg vet». Læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole. Hentet fra https://www.jegvet.no/

Bufdir. 2019b. Rundskriv 10/2019. Hentet fra https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Vold/Incestsentre/

Bufdir. 2016. Gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Rapport. Hentet fra https://bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003684

Bufdir. 2015. Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet om vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole. En supplerende kartlegging. Rapport 11/2015. Hentet fra https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003572

Bufdir. 2014. En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017). 11/2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/foa/bld_overgrep_web.pdf

FHI. 2019. Systematisk kartleggingsoversikt. Opplærings- og informasjonstiltak for barn og unge for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser. Rapport 2019. Oslo: Folkehelseinstituttet.

FHI. 2015. Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende. Hentet fra https://www.fhi.no/publ/2015/undervisning-om-seksuelle-overgrep-virker-trolig-forebyggende/

FMSO 2017. Faglig plattform. Hentet fra https://fmso.no/faglig-plattform/

FN-Sambandet. 2018. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen). Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen

Hauger, Monica. 2017. Skolens arbeid med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. Masteroppgave. Høgskolen i Innlandet.

Istanbulkonvensjonen. 2017. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner CETS 210. Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2011-05-11-22

Kunnskapsdepartementet. 2006. Rundskriv F-08/2006. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene. Hentet fra https://lovdata.no/static/RDEP/f-2006-0008.pdf

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). 2019. Didaktisk relasjonsmodell. Hentet fra https://mestring.no/helsepedagogikk/pedagogisk-tilnaerming/didaktisk-relasjonsmodell/

NOU. 2015. Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Norges offentlige utredninger 2015:2. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/35689108b67e43e59f28805e963c3fac/no/pdfs/nou201520150002000dddpdfs.pdf

Opplæringsloven. 1998. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. LOV-1998-07-17-61. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Rammeplan. 2017. Rammeplan for barnehagen. Hentet fra https://www.udir.no/rammeplan

Redd Barna. 2019. Undervisning til barn og unge. Hentet fra https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge

Redd Barna. 2017a. Oppsummeringsrapport fra workshop om voldsforebyggende innsatser i skole og barnehage. Rapport 2017.

Redd Barna. 2017b. Slik snakker du med barn om seksuelle overgrep. Hentet fra https://www.reddbarna.no/jegerher/kampanjenyheter/slik-snakker-du-med-barn-om-seksuelle-overgrep

RVTS Sør. 2015. Kartlegging, vurdering og anbefalinger vedrørende undervisningsopplegg i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep. Rapport. Hentet fra https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/RVTS_Sor_Kartlegging_vurdering_anbefalinger_undervisningsopplegg_vold_seksuelle_overgrep.pdf

Røthing, Åse. 2016. Normkritiske perspektiver og mangfoldskompetanse. Utdanningsnytt. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-pedagogikk/normkritiske-perspektiver-og-mangfoldskompetanse/172404

Skilbrei, May-Len og Kari Stefansen. 2018. Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Store norske leksikon. 2019. Didaktikk. Hentet fra https://snl.no/didaktikk

Store norske leksikon. 2018. Pedagogikk. Hentet fra https://snl.no/pedagogikk

Udir. 2015. Tilpasset opplæring og minoritetsspråklige elever. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/minoritetsspraklige/

Utdanningsdirektoratet 2019: Fagfornyelsen. Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag Vgo. Hentet fra:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/

Utdanningsforbundet. 2017. Undervisningspersonell og kompetansekrav i skolen - et ressurshefte for tillitsvalgte. Hentet fra https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/kunnskapsgrunnlag/publikasjoner/2017/undervisningspersonell-og-kompetansekrav-skolen--et-ressurshefte-for-tillitsvalgte/

Walsh, K., K. Zwi, S. Woolfenden og A. Shlonsky. 2015. School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4.

Øverlien, Carina og Linda Holen Moen. 2016. «Takk for at du spør!» En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. Rapport 3/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hentet fra https://www.nkvts.no/content/uploads/2016/02/Rapport_NKVTS_3_2016_nett.pdf