FMSO_veil funksjon_2

Kunnskap om overgrep og funksjons­nedsettelse

 

Omfang og forekomst

Det finnes fortsatt lite forskning på omfanget av seksuelle overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser. Ulike definisjoner av funksjonsnedsettelse i forskningen gjør det i tillegg vanskelig å sammenlikne på tvers av studier. Forskningen som finnes tyder likevel på at personer med funksjonsnedsettelser er minst like utsatt som resten av befolkningen1.

Flere studier har dessuten funnet forhøyet forekomst av overgrep mot personer med visse typer funksjonsnedsettelser, og det antas at personer med psykisk utviklingshemming er særlig utsatt2. Risikoen for å bli utsatt for overgrep kan øke med antallet funksjonsnedsettelser. I tillegg utgjør funksjonshemmende forhold i samfunnet en særegen risikofaktor, som gjør mange personer med funksjonsnedsettelser sårbare for overgrep.

En norsk undersøkelse fra 2018 fant at kvinner med nedsatt syn var langt mer utsatt for overgrep enn kvinner i den generelle befolkningen3. Dette stemmer overens med tidligere skandinaviske undersøkelser som har funnet at både blinde og synshemmede jenter, samt døve og hørselshemmede jenter er mer utsatt for overgrep enn jenter uten funksjonsnedsettelser4.

To andre norske studier fant at også gutter med nedsatt syn var mer utsatt enn gutter generelt5. En helseundersøkelse gjennomført blant ungdom fant at nedsatt hørsel var forbundet med utsatthet for overgrep blant både gutter og jenter6. For gutter var også bevegelsesnedsettelse forbundet med utsatthet7.

I tillegg til høyere utsatthet, har flere studier funnet særtrekk ved overgrepene som personer med funksjonsnedsettelse utsettes for. Studier har blant annet funnet at personer med funksjonsnedsettelse har blitt utsatt for grovere overgrep og over lengre tid8.

Grunner for dette kan være at mange personer med funksjonsnedsettelser i større grad trenger hjelp og støtte av andre, og at de opplever flere barrierer for å oppsøke hjelp. Overgrep som skjer i tilknytning til pleie- eller støttesituasjoner, eller ved at overgriper spesifikt utnytter den utsattes funksjonsnedsettelse regnes som særegne overgrepssituasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Fotnoter

  1. Olsvik 2010, Plummer og Findley 2012, Grøvdal 2013
  2. Brunes og Heir 2018, Kvam 2005, Schou m.fl. 2007, Grøvdal 2013, Nordens Välfärdscenter 2016
  3. Brunes og Heir 2018
  4. Olsvik 2010
  5. Kvam 2005, Schou m.fl. 2007
  6. Schou m.fl. 2007
  7. Schou m.fl. 2007
  8. Kvam 2005, Olsvik 2010, Plummer og Finldey 2012