FMSO_sosiale tiltak

Gjennomføring

De sosiale tilbudene er en arena for å jobbe med hjelp til selvhjelp. Avhengig av innhold, rammer og metode kan brukere jobbe med selvregulering, selvomsorg, selvivaretakelse og å ta gode valg. Mange lager grupperegler i første møte da det er nyttig å ha en åpen dialog om hva man kan snakke om i gruppa og hva man forventer av oppførsel.

Brukermedvirkning

Sentrene vil vurdere hvilken type brukermedvirkning de ønsker i tilbudet. Brukermedvirkning går igjen i alt sentrene gjør, men det kan gjøres på ulike måter. Konkrete oppgaver til brukerne kan være:

  • Dele erfaringer med arbeidsgruppen eller gjennom brukerundersøkelser
  • Delta i beslutninger om tilbudet som deltaker i arbeidsgruppen
  • Dele erfaringer med deltakerne i gjennomføringen av tilbudet (gjennom egen fortelling eller erfaringsutveksling)
  • Sikre et hverdagsspråk og bidra til åpenhet om utfordrende tema

Tydelige retningslinjer

Sentrene vil klargjøre og presisere når brukere kan bli med i sosiale tilbud og hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt tilbud. Dette gjør det lettere for deltakerne å orientere seg. Når det er tydelig hvem tilbudet er tiltenkt, unngår man at noen føler seg utestengt.

Nye brukere vil ikke kunne delta i sosiale tilbud før etter avklaring og samtaler med faglig veileder. Dette handler om å drøfte om og hvilke sosiale tilbud brukeren kan nyttiggjøre seg av. I samtalen vil senteret også avklare hvilke forventninger man har til deltakelse i de ulike sosiale tilbudene.

Senteret bør ha interne retningslinjer for hvordan man håndterer rasistiske, homofobe eller andre diskriminerende kommentarer. Disse kan være synlige i fellesarealene til senteret og/eller skrives ned første gang gruppen møtes. Nye deltakere skal få innføring i reglene for tilbudet og de generelle retningslinjene på senteret.

Retningslinjer og regler i de sosiale tilbudene bør være de samme som man har i samtalegruppen, slik som moralsk taushetsplikt mellom brukerne og at man kun deler det man er klar for å dele. Man kan også lage regler for hva man snakker om: heller enn å være fokusert på traumet, bør man se på det gode med å være i trygge omgivelser og kunne snakke om andre ting enn erfaringen som utsatt.

Gruppa bør ta stilling til ønskede retningslinjer for vennskap på facebook, og om man hilser dersom deltakerne treffes tilfeldig utenfor sentrenes tilbud.

Bemanning og veiledning

Det er ulikt hvilke forutsetninger sentrene har for å gjennomføre sosiale tilbud, og nok bemanning er en viktig vurdering for sentrene når de oppretter et sosialt tilbud. Selv om sentrene har høy grad av brukermedvirkning- og deltakelse, skal ikke brukerne fungere som erstatning for manglende arbeidskraft. Dersom man har en åpen dør, er det en ansatt til stede som er «innomstikk-ansvarlig». Sentrene vurderer om brukere kan ta ansvar som å lage kaffe eller stelle i stand lunsj, men da skal det være et villet, veiledet ansvar som er knyttet til mestring og sosial ferdighetstrening. Et viktig prinsipp for sentrene, er at brukerdeltakelsen i aktiviteten aldri skal ha til hensikt å kompensere for manglende ressurser. Det er alltid hensynet til brukerens egen prosess som er i sentrum.

Når sentrene har sosiale tilbud som å dra på tur, legges rammene opp til den som har dårligst helsetilstand. Dersom det er nødvendig å være to ansatte på tur, vil senteret avlyse turen ved sykefravær. Det viktigste er tryggheten til både ansatte og brukere.